صورت سود و زيان، ترازنامه و صورت جريان‌هاى نقدى دربردارندهٔ داده‌ها و اعداد و ارقامى است که در تجزيه و تحليل صورت‌هاى مالى از آنها استفاده مى‌شود. در اين مبحث، براى تشريح اين مطلب (يعنى تجزيه و تحليل صورت‌هاى مالي) از صورت‌هاى يک شرکت سهامى که در صنعت نرم‌افزار و سخت‌افزار کامپيوتر فعاليت مى‌کند استفاده مى‌کنيم. ما نام اين شرکت را ”شرکت سهامى برادران“ گذارده‌ايم و براى توضيح بهتر مطالب موردنظر، در صورت‌هاى آن کمى تغيير داده‌ايم، ولى ترازنامه، صورت سود و زيان و صورت جريان‌هاى نقدى موردبحث ( و روابط بين اين صورت‌ها) تقريباً نشان‌دهنده وضع مالى اين شرکت در زمان حال است.

جريان‌هاى نقدى درون شرکت

از ويژگى‌هاى مهم جريان‌هاى نقدى درون شرکت نشان دادن معيارى است که به کمک آن بتوان تغيرات هريک از حساب‌هاى مندرج در ترازنامه را در يک دورهٔ معين زمانى (برحسب ريال و به‌صورت خالص) تعيين کرد. از آنجا که براى خريد اقلام دارائي، پول نقد مورنياز است، افزايش در حساب دارائى نشان‌دهنده مصرف وجه نقد خواهد بود. کاهش حساب‌ بدهى (يعنى تأمين وجه و پرداخت آن) از مصارف نقدى است. کاهش دارائى‌ها و افزايش بدهى‌ها نيز از منابع نقدى انگاشته مى‌شوند.