صورت‌هاى مالى اساسى عبارتند از: صورت سود و زيان، ترازنامه و صورت جريان‌هاى نقدي. تجزيه و تحليل اين سه صورت، و همزمان با آن، تجزيه و تحليل نسبت‌هاى مالى مربوط را ”تجزيه و تحليل صورت‌هاى مالى ـ financial statement analysis“ مى‌نامند. اين نوع تجزيه و تحليل‌ها باعث مى‌شود مديران شرکت‌ها، صاحبان سرمايه، بستانکاران و سرمايه‌گذاران بتوانند از وضع مالى حال و آينده شرکت‌هاى سهامى موردنظر خود آگاه شوند و درباره آن قضاوت کنند. در سايه همين تجزيه و تحليل صورت‌هاى مالى است که عده‌اى به عملکردهاى آيندهٔ برخى شرکت‌هاى سهامى دل مى‌بندند.