ريسک عبارت است از امر محتمل‌الوقوع که پيدايش آن انحصاراً در اختيار يکى از طرفين قرارداد نيست.


مشخصات خطر:


۱. به‌قدر کافى اتفاق افتد.

۲. متمرکز نباشد.

۳. متجانس باشد.

۴. به‌تعداد کافى بيمهٔ آن عرضه شود.


- بيمهٔ خطر مفروض:

منظور از خطر مفروض خطرى است که در زمان انعقاد قرارداد از وقوع آن اطلاعى در دست نيست يا اگر واقع شده باشد ميزان خسارت معلوم نيست. در مقررات بيمهٔ دريائي، بيمهٔ قسمتى از خطر مفروض که از وقوع آن اطلاعى در دست نيست پذيرفته شده است.