برخى منافع بيمه‌اى وجود دارد که در بازارهاى عادى بيمهٔ دريائى بيمه نمى‌شوند، در اين شرايط تنها راه موجود براى صاحبان کشتى عضويت در باشگاه‌هاى حمايت و جبران خسارت است. اين باشگاه‌ها بخشى از مسئوليت تصادم را که در بيمه‌نامهٔ بدنه بدون پوشش باقى‌مانده تحت پوشش قرار مى‌دهند مانند فوت، صدمهٔ بدني، زيان‌وارده به لنگرگاه‌ها و باراندازها و ديگر موضوعات، برداشتن بقاياى کشتى شکسته، مسئوليت ناشى از تجاوز به حقوق ديگران، هزينه‌‌هاى قرنطينه، مسئوليت در قبال محموله و ديگر منافعى که در بازار عادى بيمهٔ دريائى بيمه نمى‌شوند.