اشخاص ذى‌نفع در قرارداد بيمهٔ حمل و نقل

اين اشخاص عبارت هستند از:


۱. بيمه‌گران

۲. بيمه‌گذاران


- صاحبان کشتى


- صاحبان کالا


- اجاره‌کنندهٔ کشتى که به منظور بهره‌بردارى از کشتى و وسايل و تجهيزات لازم و هم‌چنين کاپيتان و کارکنان کشتى را فراهم مى‌کند.


- بانک مى‌تواند بابت مبلغى که به صاحب کالا يا مالک کشتى مى‌پردازد در قرارداد بيمهٔ دريائي، بيمه‌گذار باشد.

ذى‌نفع سند بيمه

در بيمهٔ دريائى در تمام موارد، بيمه‌گذار در هنگام ورود خسارت ذى‌نفع سند بيمه نيست. ممکن است کالاى مورد بيمه قبل از وصول به مقصد از طرف مالک آن که دارندهٔ سند بيمه است به‌فروش رسد، در اين‌صورت اسناد مربوط به کالا از جمله سند بيمه به خريدار منتقل مى‌شود. با انتقال سند بيمه، خريدار از کليهٔ حقوق بيمه‌گذار بهره‌مند مى‌شود و تعهدات او را به‌عهده مى‌گيرد. به همين دليل در مادهٔ ۶ قانون بيمه مقرر شده است: ”در بيمهٔ حمل و نقل ممکن است بيمه‌نامه بدون ذکر اسم، به‌نام حامل تنظيم شود“. در بيمه‌اى که به‌نام حامل صادر مى‌شود کسى که بيمه‌نامه را در اختيار دارد پس از اينکه اسناد خريد کالا را احراز کرد از مزاياى بيمه برخوردار مى‌شود. بنابراين بايد توجه داشت که در بيمه‌نامهٔ حامل کسى‌که بيمه‌نامه را در اختيار دارد صرفاً با در دست‌داشتن بيمه‌نامه نمى‌‌تواند خسارت را دريافت کند بلکه بايد اثبات کند که کالاى مورد بيمه به او انتقال‌ يافته و به اين اعتبار ذى‌نفع سند بيمه است.