در کشورهاى صنعتى جهان اتومبيل، چه از لحاظ تکنولوژيکى و چه از نظر اجتماعي، اهميت بسيارى دارد. گرچه اتومبيل در اجتماعات امروز، حلاّل بسيارى از مشکلات است و فاصله‌ها را کم و در تسريع کارها کمک مى‌کند، مسائل و مشکلاتى را هم در پى آورده است که از آن جمله مى‌توان به آلودگى هوا، مشکلات شهرسازى و شيوع بيمارى‌هاى ناشى از آلودگى محيط زيست اشاره کرد. افزون بر اين، ترافيک، پديده‌اى ناخوشايند است که بسيارى از ملت‌ها را در آستانهٔ سال ۲۰۰۰، دچار اضطراب‌ها و نگرانى‌هاى اجتماعى و روانى‌ کرده و نارسائى‌هائى به‌وجود آورده است. بدين روي، امروزه بررسى و يافتن راه ‌حل براى معضلات اين وسيلهٔ نقليهٔ رفاهى و مسائل انساني، روانى و اجتماعى ناشى از آن در اولويت بسيارى قرار گرفته است.


بيمهٔ اتومبيل نيز در ميان ساير انواع رشته‌هاى بيمه، ويژگى خاصى دارد. شايد باعث شگفتى شود اگر بدانيم که مردم در مقابل افزايش حق بيمهٔ اتومبيل حساسيت بيشترى دارند تا حق بيمهٔ ساير رشته‌ها.


بيمهٔ اتومبيل با خصوصيات ذکرشده، عملاً يک مشکل سياسى اجتماعى تلقى مى‌شود و در کشورهاى پيشرفتهٔ صنعتي، به‌ويژه آمريکا، سازمان‌هاى ذى‌ربط (نمايندهٔ بيمه‌گذاران، اتحاديهٔ بيمه‌گران، کانون وکلا و حقوقدانان و نمايندگان دولت) در جهت حل مسائل تکنيکى و سياسى با ديدگاه‌هاى مختلف، رو در روى هم قرار مى‌گيرند.