بر اساس مادهٔ ۱۰ قانون بيمهٔ اجبارى شخص ثالث، براى جبران زيان‌هاى بدنى وارده به اشخاص ثالث، در موارد بيمه‌نبودن وسيلهٔ نقليه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق قرارداد بيمه، تعليق تأمين بيمه‌گر، فرارکردن يا ناشناخته‌ماندن مسئول حادثه يا ورشکستگى بيمه‌گر، صندوق مستقلى به‌نام ”صندوق تأمين خسارت‌هاى بدني“، تأسيس شده است (به‌موجب بند ۶ مادهٔ ۵ قانون تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران، ادارهٔ صندوق تأمين خسارت‌هاى بدنى به بيمهٔ مرکزى ايران واگذار شده است). سازمان، وظايف و صلاحيت صندوق تأمين خسارت‌هاى بدنى به‌موجب آئين‌نامه‌اى است که شرکت سهامى بيمهٔ ايران تهيه مى‌کند و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.


- منابع درآمد صندوق تأمين خسارتهای  بدني:

مطابق مادهٔ ۱۱ قانون بيمهٔ اجباري، درآمد صندوق از منابعى است که به پيشنهاد دولت به تصويب کميسيون‌هاى دارائى مجلسين برسد (براى اطلاعات بيشتر به آئين‌نامهٔ درآمد صندوق مراجعه کنيد).


- ويژگى‌هاى صندوق تأمين خسارت‌هاى بدني:

۱. صندوق، تنها مسئول جبران خسارت‌هاى بدنى است که به‌علل مذکور در مادهٔ ۱۰ قانون از طرف شرکت‌هاى بيمه قابل جبران نباشد.


۲. در صورتى‌که زيان‌ديده نتواند از مرجعى ديگر خسارت بگيرد.


۳. صندوق حق مراجعه به عامل زيان و درخواست خسارت‌هاى پرداخت‌شده را دارد.


۴. هيچ مرجعى حق مراجعه به صندوق براى استرداد خسارت‌هاى پرداخت‌شده به اشخاص زيان‌ديده را ندارد.


۵. صندوق يک مؤسسه مستتقل دولتى داراى شخصيت حقوقى است ولى بنا به ملاحظات مالى و اداري، ادارهٔ آن به‌عهده بيمهٔ مرکزى ايران که خود يک مؤسسهٔ دولتى است نهاده شده است.