بيمهٔ مسئوليت مدني، قراردادى است که به‌موجب آن يک‌طرف (بيمه‌گر) در مقابل دريافت وجهى که حق بيمه ناميده مى‌شود تعهد مى‌کند اشخاصى را که بر اثر فعاليت خود ممکن است در مقابل ديگران مسئول مدنى شناخته شوند (بيمه‌گذاران)، خسارت زيان‌ديدگان را جبران کند. بنابراين در بيمه‌ٔ مسئوليت، بيمه‌گر جبران خسارت اشخاص ثالث را تعهد نمى‌کند بلکه بدهى احتمالى بيمه‌گذار را در مقابل اشخاص ثالث که مسئول شناخته مى‌شود و بايد از اموال و دارائى خود بپردازد تعهد مى‌کند. بدين‌سبب است که بيمهٔ مسئوليت جزءِ بيمه‌هاى اموال محسوب مى‌شود.


- وظايف بيمه‌گذار

۱. اظهار مطالبى که در ارزيابى خطر مؤثر است (هنگام تسليم پيشنهاد بيمه و در طول اعتبار قرار داد).


۲. پرداخت حق بيمه.


شروع تأمين بيمه‌گر منوط به پرداخت حق بيمهٔ مقرر است و چنانچه بيمه‌گذار حق بيمهٔ مربوط را پس از صدور بيمه‌نامه يا در سررسيد مذکور در بيمه‌نامه نپردازد تأمين بيمه‌گر پس از پنج روز از تاريخ شروع بيمه يا از ظهر روز سررسيد مذکور معلق مى‌شود و بيمه‌گر تعهدى در مورد جبران خسارت وارده در مدت تعليق ندارد. پس از انقضاء يک ماه از تاريخ شروع تعيق، بيمه‌گر حق فسخ قرار دارد را خواهد داشت. بيمه‌گذار در هر حال مديون حق بيمهٔ زمان تعليق بيمه‌گر حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. بيمه‌گذار در هر حال مديون حق بيمهٔ زمان تعليق تا تاريخ فسخ خواهد بود.