رنگ‌باختن صداقت و امانت در نزد کارکنان و اهمال در اداءِ وظايف محول‌شده، موضوع اين بيمه است. به موجب اين بيمه‌نامه، بيمه‌گر پرداخت هرگونه خسارت و زيان وارده به بيمه‌گذار را که ناشى از کاستى‌هاى کارکنان در زمينه‌هاى فوق باشد تعهد مى‌کند.


اکثر بيمه‌نامه‌هائى که براى شرکت‌هاى بازرگانى صادر مى‌شود، بيمه‌گذاران در مقابل خسارت‌ها و زيان‌هاى ناشى از نادرستى و خيانت در امانت کارکنان در امور مالى و کسر موجوى انبارها حمايت مى‌کنند. اغلب توليد‌کنندگان نيز خواستار پوشش بيمه‌اى صداقت و امانت کارکنان هستند - نه‌تنها براى کارکنانى که وجوه نقدى شرکت را در اختيار دارند، بلکه براى مسافرت‌هاى تجارى و مأموريت کارکنانى که پول شرکت را با خود حمل مى‌کنند. تأمين بيمه‌اي، با وجه نقد هم سر و کار دارد. اين بيمه کارکنانى را هم که اتفاقى يا به‌ندرت به اين امر مى‌پردازند دربر مى‌گيرد. بيمه‌نامه‌هاى متداول صداقت و امانت کارکنان عبارت است از:


۱. بيمه‌نامه‌هاى انفرادي: پوشش اين بيمه‌نامه محدود به شخص معين تا ميزان معينى است.


۲. بيمه‌نامهٔ جمعي: اين بيمه‌نامه خسارت و زيان ناشى از نادرستى خيانت در امانت تعدادى از کارکنان معين را در خصوص وظايف سازمانى خود جبران مى‌کند. تعهد بيمه‌گر محدود به مبلغى است که در بيمه‌نامه قيد شده است. اين مبلغ ممکن است هم براى هر يک از کارکنان به‌صورت فردى و هم براى کل کارکنان باشد. صدور بيمه‌نامه با مبلغ شناور نيز امکان‌پذير است.


۳. بيمه‌نامهٔ کلي: اين بيمه‌نامه، بى‌نام صادر مى‌شود و کل کارکنان بيمه‌گذار را دربر مى‌گيرد. اين نوع بيمه‌نامه براى کارفرمايانى مناسب است که تشکيلات سازمانى وسيع و گسترده دارند و بيمه‌گر هم نياز به شناسائى تک‌تک کارکنان بيمه‌گذار ندارد.


۴. بيمه‌نامهٔ پست سازماني: اين نوع بيمه‌نامه اغلب براى سازمان‌هاى دولتى صادر مى‌شود. تأمين بيمه‌اى منحصر به ‌فرد خاص نيست بلکه مربوط به پست سازمانى است. هر پست سازمانى تا مبلغ معينى بيمه است و در صورت تغيير فرد متصدى پست، اعتبار بيمه‌نامه به‌قوت خود باقى مى‌ماند. عنوان سرمايهٔ متغير در بيمه‌نامه‌هاى صداقت و امانت کارکنان به مفهوم اين است که کل سرمايهٔ بيمه‌‌شده براى همهٔ کارکنان بيمه‌گذار است. هرگاه اختلاس و سوءِ استفاده‌اى صورت پذيرد، تعهد بيمه‌گر پس از پرداخت خسارت به‌همان ميزان تا سررسيد اعتبار بيمه‌نامه کاهش مى‌يابد، مگر اينکه بيمه‌گذار به‌نسبت استفاده از تأمين بيمه‌اي، حق بيمهٔ اضافى براى مدت باقيمانده از اعتبار قرارداد بپردازد و مبلغ بيمه‌شده را به‌رقم قبل از وقوع حادثه افزايش دهد.


براى صدور بيمه‌نامهٔ صداقت و امانت، بيمه‌گر نيازمند اطلاعاتى است که ريسک را ارزيابى مى‌کند تا در مورد قبول يا رد پيشنهاد تصميم بگيرد. درفرم پيشنهاد، نام، نشاني، سن، پست سازمانى مورد نظر، حقوق و دستمزد و ساير مزاياى بيمه‌شده، سوابق گذشته، وضعيت تأهل، ساير درآمدها و مشاغل ديگر، ميزان بدهى يا رهن، خلاصهٔ وضعيت مالى بيمه‌شده و نوع فعاليت کارفرما بايد درج شود. وي، اطلاعات زير را نيز بايد در اختيار بيمه‌گر قرار دهد:


۱. سيستم نظارت و کنترل

۲. شيوهٔ استخدام کارکنان

۳. تعداد کارکنان براى مشاغل زير:


- کارکنانى که مسئوليت وجوه نقدى و انبار را دارند

- کارکنانى که با پول نقد و انبار سر و کار دارند

- کارکنانى که هيچ‌گونه مسئوليتى در امور وجوه نقدى ندارند

- کارگران و کارکنان خدماتى


نکتهٔ مهم از نظر بيمه‌گر براى قبول ريسک صداقت و امانت کارکنان، کارائى سيستم نظارت و کنترل بر فعاليت اشخاصى است که بيمه مى‌شوند. کارفرما بايد در فرم پيشنهاد نحوهٔ اجراى اين سيستم را شرح دهد و به پرسش‌هاى بيمه‌گر پاسخ گويد. در صورت لزوم، بيمه‌گر مى‌تواند پيشنهادهائى براى اصلاح و بهبود سيستم و کاهش احتمال تحقق خطر به بيمه‌گذار ارائه دهد.