اتومبيل به‌علت نقشى که در سهولت و سرعت حمل‌ونقل و مسافرت و جابه‌جائى دارد، در زندگى امروزى بشر اهميت ويژه‌اى کسب کرده است. امروزه اتومبيل هم وسيلهٔ کسب و کار و هم وسيلهٔ سفر و رفاه و تفريح و ورزش است. همزمان با اين نيکوئى‌ها و رفاه‌بخشى‌ها، اين وسيلهٔ نقليه ممکن است موجب خطر و خسارت شود. البته اتومبيل خود به خود عامل ايجاد خطر و خسارت نيست بلکه چگونگى و شيوهٔ استفاده و بهره‌بردارى از آن ممکن است خطرزا و زيان‌آور باشد. حوادث و خطرهاى ناشى از استفاده از اين وسيله بر دو دسته هستند: يکى حوادثى که ممکن است موجب زيان ديگران شوند مانند خسارت‌هاى وارد به اشخاص ديگر، و ديگرى حوادثى که موجب خسارت به خود اتومبيل مى‌شود.