به‌طورکلى وقتى از شخص صحبت مى‌شود آنچه به ذهن انسان خطور مى‌نمايد اين است که يک فرد انسان عملى انجام داده يا صحبتى نموده است و در حقيقت موضوع سخن فردى از افراد جامعه مى‌باشد. چرا که افراد انسان در صحنه‌هاى مختلف زندگى مى‌توانند به فعاليت‌هاى متعددى در زمينه امور اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، هنر و غيره مبادرت نمايند. ليکن در وضعيت فعلى فعاليت‌هاى مزبور منحصر به افراد انسان نمى‌باشد بلکه اشخاص ديگرى هم به حکم قانون مى‌توانند به اين قبيل امور نيز اقدام نمايند که به آنها اشخاص حقوقى گفته مى‌شود. به اين جهت اشخاص به دو گروه تقسيم گرديده‌اند.