نحوه فروش اموال تاجر ورشکسته به شرح زير مى‌باشد:


۱. اموال منقول پس از سه مرتبه به صداى بلند حراج‌چي به کسى که بالاترين پيشنهاد خريد را داده است، واگذار مى‌گردد.


۲. طلا و نقره نبايد به بهاء کمتر فلزى آنها به فروش برسد. يعنى اگر گلدان نقره در معرض فروش است، حداقل بهاء آن با توجه به وزن آن تعيين مى‌گردد. مثلاً اگر صد مثقال وزن دارد کمترين قيمت همان ارزش صد مثقال نقره است اگرچه براى ساختن آن مقدارى کار انجام گرفته است.۳. بهاء اجناس ممکن است به‌طور نقد يا مدت‌دار پرداخت شود. در صورتى‌که مدت‌دار باشد حداکثر آن سه ماه است.


۴. شرايط فروش بايد با رعايت عرف محل و صرفه و صلاح طلبکاران و ورشکسته انجام شود.


۵. اموال غيرمنقول هم با شرايط اموال منقول به فروش مى‌رسد مشروط بر اينکه پيشنهاد خريد از بهاء ارزيابى شده کمتر نباشد و در صورتى که پيشنهاد مطلوب و مکفى نباشد، فروش متوقف مى‌گردد و وقت ديگرى براى مزايده معين مى‌شود که معمولاً دو ماه پس از مزايده اول خواهد بود. در مورد اموال منقول نيز کسى که بالاترين پيشنهاد را مى‌دهد بر سايرين مقدم خواهد بود.


۶. مال منقول پس از پرداخت قيمت آن تسليم مى‌شود.


۷. انتقال اموال غيرمنقول نيز پس از دريافت بهاء آن به‌عمل مى‌آيد.