ماده ۲۰ قانون تجارت مصوّب سال ۱۳۱۱ شرکت‌هاى تجارتى را به شرح زير تقسيم نموده است:


۱. شرکت سهامى


۲. شرکت با مسؤوليت محدود


۳. شرکت تضامنى


۴. شرکت مختلط غيرسهامى


۵. شرکت مختلط سهامى


۶. شرکت نسبى


۷. شرکت تعاونى توليد و مصرف


که در مواد يک الى ۳۰۰ قانون تجارت مصوّب سال ۱۳۴۷ فقط به چگونگى تشکيل شرکت‌هاى سهامى عام و خاص و خصوصيات و اساسنامه و انواع سهام (بانام، بى‌نام، ممتاز) و سرمايه (سرمايه تعهد شده و پرداخت شده) و مجامع عمومى (مؤسس، عادي، فوق‌العاده) و نحوه انتخاب مديران و بازرسان، وظايف و اختيارات آنان و انحلال و چگونگى تصفيه آنها تصريح شده است.