همچنان که قسمت اول ماده ۴۱۲ قانون تجارت چنين مى‌گويد:


(ورشکستگى تاجر يا شرکت تجارتى در نتيجه توقف از تأديه وجوهى که بر عهده او است حاصل مى‌شود...)


بنابراين، ماده فوق به‌طور کلى از اشخاص حقيقى يعنى تجار و اشخاص حقوقى يعنى شرکت‌هاى تجارتى بحث مى‌نمايد و شامل سه قسمت مى‌باشد.


۱. تجار ورشکسته‌اى که در قيد حيات مى‌باشند.


۲. تجارى که در حين فوت در حال توقف بوده‌اند.


۳. شرکت‌هاى تجارتى.