جشن مهرگان

نوشته شده توسط & ثبت شده در جشن هاي ايراني.

جشن مهرگان به مدت پنج رور از شانزدهم تا بیست ویکم مهر برگزار می گردیده است که این تاریخ بر طبق تقویم های خورشیدی مصادف می شود با دهم تا پانزدهم مهر. نام اصلی مهرگان “متراکانا” یعنی “متعلق به مهر” بوده است. مهر به معنای فروغ خورشید، مهربانی ودوستی است.