جشنواره خلیج فارس

نوشته شده توسط & ثبت شده در جشنواره خلیج فارس.

دو تن از ورزشکاران حرفه‌ای و معلول کشورمان، آقایان شهریاری‌نژاد و جغتایی، قصد دارند مسیر حدود دو و نیم کیلومتری را در خلیج همیشه فارس ایران شنا کنند!