نوشته شده توسط & ثبت شده در بهداشت و تندرستی.

« خداوندا ، كاري كن كه براي دوست داشتن و دوست داشته شدن زياد جستجو نكنم.»

چاکرای قلب : ( Unstruck » ( Anahata »

anahata

چهارمين چاكرا، چاكراي قلب، در مركز قلب قرار دارد. اين چاكرا را مي توان نقطه تعادل بين سه چاكراي تحتاني ( جسمي ) و سه چاكراي فوقاني ( روحي ) در نظر گرفت. دلسوزي، خوش قلبي، عشق به ديگران و عبادت از اين چاكرا نشأت مي گيرد و مسائل عاطفي در آن ذخيره مي شوند.
چاكراي قلب به جاي « من » از « ما » صحبت مي كند.
رنگ : سبز زمردي ( مغز پسته اي )
عنصر : هوا
جايگاه : مركز سينه
قسمت هاي مرتبط در بدن : قلب، شش ها، ديافراگم، سينه، غده تيموس، سيستم گردش خون، شانه ها، بازوها و دست ها
خصيصه هاي اصلي : عشق، ترحم، مهرباني، روابط، بخشش، آرزو، خودباوري، همدردي، جلب نظر ديگران
عصاره گل : رز ، عطر بهار نارنج و آويشن
غذا : سبزيجات برگ دار
سنگ: یاقوت سرخ

پي آمدهاي نا متعادل بودن چاكراي قلب :
غم، نا اميدي، قلب درد، حسادت و ناراحتي، ممكن است احساساتي مانند انزوا، دلتنگي، تنهايي يا خجالت نيز بروز كند. ممكن است احساس ترحم و حس دوست داشتن خود و ديگران از بين برود و بي تعهدي و لا قيدي جاي آن را بگيرد و حس اعتماد فرد به نداي قلبش زايل گردد. در اين حالت، منطق به جاي احساسات بر رفتار حكم فرما خواهد شد.
پي آمد هاي روحي و رواني : رنجش ، سوءظن ، حس مالكيت، وابستگي، بي عاطفگي، بي ارادگي، غم و اندوه، ماليخوليا و افسردگي.
پي آمدهاي فيزيكي : بيماري هاي قلبي عروقي، فشار خون، سكته، نا خوشي هاي تنفسي، مشكلات كتف و شانه و بالاي كمر و التهاب مفصلي.

نشانه هاي نا متعادل بودن چاكراي چهارم :
هنگامي كه چاكراي قلب در حال تعادل باشد، قادريم عشق بورزيم و عشق بگيريم، حس ترحم داشته باشيم و احساس يكي شدن با ديگران بر ما مستولي مي گردد. مي توانيم اختيار عواطف خود را در دست بگيريم و پيش برويم و تجربه كنيم و لذت ببريم. اين موارد هنگامي عملي مي شود كه به اهميت نيروي عبادت كه از اين مركز سرچشمه مي گيرد، پي ببريم .

پي آمدهاي تعادل چهارمين چاكرا عبارتند از :
- به وجود آمدن احساس ترحم و دلسوزي
- ميل با ديگران سهيم شدن و بخشش
- برقراري ارتباطي عميق با كساني كه دوستشان داريم
- حس اميد و آرزو و شادكامي

فعاليت هاي سودمند براي تعادل چاكراي قلب :
مشاركت داوطلبانه در كارهاي خيريه، مطالعه كتب مقدس ، خواندن و سرودن شعر ، تماشاي فيلم هاي رمانتيك

« تنفس متناوب از سوراخ هاي بيني » ( Anuloma Viloma )
- پيش از اين كه شروع كنيد، با دستمال سوراخ هاي بيني تان را پاك كنيد.
- راحت روي صندلي يا تشك بنشينيد، طوري كه ستون فقراتتان صاف باشد.

- شست دست راست را روي سوراخ بيني سمت راست بگذاريد. از سوراخ بيني سمت چپ آرام نفس بكشيد.

- با انگشت سبابه يا انگشت كوچك ( هر كدام كه راحت تر است ) سوراخ بيني سمت چپ را ببنديد. انگشت شست را برداريد و از سوراخ بيني سمت راست آرام نفس را بيرون بدهيد.
- به آرامي از سوراخ بيني سمت راست نفس بكشيد. سپس اين سوراخ را ببنديد و از سوراخ بيني سمت چپ نفس را آرام بيرون دهيد.
- يك تا سه دقيقه اين عمل را تكرار كنيد.
- احساس كنيد كه انرژي سبز زمردي چاكراي قلب ، آزادانه در تمام بدن شما جريان مي يابد.
« من قادرم عشق بورزم و عشق بگيرم »

تاثيرهاي مثبت :
- الگوي تنفسي را متعادل و انرژي ها و مسيرهاي گذر سيستم عصبي را هماهنگ مي سازد.
- بر ذهن و عواطف تاثير آرام عميقي مي گذارد.
- دنياي عاطفي آدمي را پاك و آرام مي كند.
- مركز بينش و بصيرت و ارتباط با خود برتر را تحريك مي كند.

چرخش ستون فقرات » ( Matyendrasana )
- روي ملافه يا پتوي تا شده اي بنشينيد. ستون فقراتتان بايد راست باشد . پا ها را به سمت جلو دراز كنيد.

- پاي چپ را تا كنيد، پاي راست را از روي پاي چپ عبور دهيد و در وسط پاي چپ به حالت متقاطع قرار دهيد.

- نفس بكشيد، دست چپ را از بيرون دور زانوي راست ببريد. زانو يا پشت پاي راست را بگيريد.
- نفس را بيرون دهيد ، دست چپ نيرويي است براي فشار دادن پا و چرخاندن بالا تنه به سمت راست. دقت كنيد كه شانه ها صاف و تراز باشند. ماهيچه هاي شكمي را آرام به سمت بالا بكشيد تا حالت پايين كمر حفظ شود.
- نفس بكشيد. دست راست را بالاي سرتان ببريد. نفس را بيرون دهيد و دست را از پشت سر پايين ببريد، كف دست را پشت باسن روي زمين بگذاريد و نفس بكشيد.
- نفس را بيرون دهيد و سرتان را به سمت راست بچرخانيد. به سمت راست خود خيره شويد.
- با هر دم، كششي در ستون فقرات خود ايجاد كنيد. با هر بازدم ، ماهيچه هاي شكمي را به كار بگيريد و بدون اين كه به پايين كمر فشاري وارد آوريد، آهسته بدنتان را كمي بيشتر به سمت شانه راست بچرخانيد. يك دقيقه در اين حالت بمانيد.
- حال به حالت آزاد به وسط بازگرديد و همين كار را با سمت چپ بدنتان انجام دهيد.
« من قابل اطمينان، گشاده رو و حق شناس هستم »

تاثيرهاي مثبت :
- مركز قلب را نفوذ پذير و باز مي كند.
- در ستون فقرات و اعصاب مربوط به آن كشش ايجاد مي كند.
- از خشكي گردن مي كاهد و ناحيه شكمي را ماساژ مي دهد.

« سر گاو » ( Gomukhasana )
- روي ملافه يا صندلي دو زانو بنشينيد، طوري كه باسنتان روي پاشنه پا قرار گيرد و پا ها كمي از هم باز باشند. براي راحتي ، يك ملافه تا شده يا يك بالش زير ماهيچه ساق پا يا پشت زانوها بگذاريد. پشت صاف، ستون فقرات كشيده، شانه ها راحت و از گوش ها فاصله دارند.
- دست چپ را به پشت ببريد، در حالي كه كف دستتان به سمت خارج است، دست را از آرنج تا كنيد، سپس تا جايي كه مي توانيد بدون اينكه كششي ايجاد شود دست را تا وسط كمر بالا ببريد.

- دست راست را كنار گوش راست برسانيد. آن را از آرنج تا كنيد و از ناحيه شانه راست انگشتان هر دو دست را به هم قفل يا مماس كنيد.
- اگر رساندن انگشتان دست يا قفل كردنشان به هم برايتان مشكل است، يك طرف دستمالي را با يك دست و طرف ديگر آن را با دست ديگر بگيريد.
- بدن را راست نگه داريد، آرنج صاف به سمت بالاست، نه به سمت جلو. دست بالايي را تا جايي كه مي توانيد به گوش راست نزديك تر كنيد.
- با حالت عادي نفس بكشيد. 8 تا 10 ثانيه در اين حالت بمانيد.
- دست ها ( يا يك طرف دستمال ) را رها كنيد و آن ها را به حالت طبيعي برگردانيد. دست ها را تكان دهيد و شانه ها را بالا بيندازيد.
- بار ديگر اين تمرين را در جهت مخالف انجام دهيد.
« من آماده دريافت شادي ها هستم »

تاثيرهاي مثبت :
- قفسه سينه را مي گشايد و ظرفيت شش ها و ميزان تنفس را افزايش مي دهد.
- مانع از قوز كردن مي شود.
- باعث ايجاد كشش در گردن، شانه ها، دست و ستون فقرات مي شود.
- از فشارهاي معمول بر بالاي كمر و شانه ها مي كاهد.
* اين حركت را مي توان ايستاده، طوري كه پاها به اندازه عرض شانه ها باز باشند انجام داد.

« كبرا » ( Bhujangasana )
- دمر دراز بكشيد. طوري كه چانه تان روي زمين يا تشك، پاها كاملا به هم نزديك و انگشتان پا صاف باشند.

- كف دست را به موازات شانه روي زمين بگذاريد. آرنج ها در اين حالت تا مي شوند. حرفه اي ترها مي توانند كف دست ها را زير شانه ها بگذارند، طوري كه آرنج ها كنار بدن قرار گيرند.
- ماهيچه هاي شكمي را آهسته به سمت بالا بكشيد.

- نفس بكشيد. بالا تنه را از زمين دور كنيد و هم زمان سر، شانه ها و سينه را به سمت عقب بكشيد. لگن و مفصل ران ها با زمين مماس اند.
- گردنتان را بكشيد. چانه را بالا ببريد و به روبرو خيره شويد. سه تا پنج مرتبه دم و بازدم كنيد.
- هنگام بازدم، سينه، شانه ها، چانه، بيني و پيشاني را به آرامي پايين آوريد.
- سر را به راست يا چپ بچرخانيد، سپس از پهلو صورتتان را روي زمين بگذاريد و استراحت كنيد. گردنتان را طوري نگه داريد كه احساس راحتي كنيد. نفس بكشيد.
- يك بار ديگر اين عمل را تكرار كنيد. وقتي تمرين تمام شد، سرتان را به جهت مخالف بچرخانيد.
« من نوري در بطن روحم هستم »

تاثيرهاي مثبت :
- شكم، سينه و دنده ها را بسط مي دهد.
- باسن، كليه و كمر را تقويت مي كند.
- گردن و گلو را سفت مي كند.
- لگن و پايين كمر را با جريان خون تازه پر مي كند و گردش خون را افزايش مي دهد.

« مديتيشن با حالت ناماسته دست ها »
- روي صداي چاكراي قلب، صدايي، مانند صداي « هي » تمركز كنيد. سه بار اين صدا را بلند يا آهسته تكرار كنيد.
- روي صندلي يا زمين در هر حالتي كه راحت هستيد بنشينيد، ستون فقرات بايد صاف، شانه ها افتاده و از گوش فاصله داشته باشند. چشم ها بايد بسته يا نگاه بايد به سمت پايين باشد.

- دست ها را وسط سينه به حالت دعا كردن، حالت ناماسته، نگه داريد.
- در حالتي كه جمله « من به قلبم اطمينان دارم » را تكرار مي كنيد، عمل دم و بازدم را انجام دهيد.
- يك تا سه دقيقه يا بيشتر اين كار را ادامه دهيد.
- دست هايتان را روي پاها بگذاريد و رنگ سبز زمردي التيام بخش اين چاكرا را در قلبتان تصور كنيد.

تاثيرهاي مثبت :
- جراحات عاطفي ذخيره شده در مركز قلب را آزاد مي كند.
- عشق و شفقت را بر فرد مستولي مي دارد.
- حس خاكي بودن و احساس رابطه عميق فيزيكي را افزايش مي دهد.
- ذهن را پاك و آرام مي كند.
- ضربان قلب و ريتم تنفس را كاهش مي دهد.

موفق و پیروز باشید.

۳ نظرات در مورد “چاکرای قلب : عشق و محبت”

 1. مهدی

  سلام خانم مشاور مطالبتان بسیار ارزنده بود امیدوارم نتیجه زحماتتان را با شکوفایی و تعادل کامل ذهن و جسم از حضرت حق دریافت کنید.

  پاسخ دادن
 2. مصطفی ملکی

  با سلام
  احتراما مطالبی خیلی مفید و جالبی بود.هرچند خودم دنبال مطالب جدید در این باره هستم. برام خوب بود . انتظار میرورد درصورت امکان از نیروهای داخلی بدن مطالب به این شیوایی دوباره بنویسید. با تقدیم ادب و احترام-مصطفی ملکی -خلخال

  پاسخ دادن
 3. binass

  با سلام و عرض خسته نباشید
  مطلب شما برام خیلی جالب بود خوشحال میشم از دست نوشته های بعدی تون بهرمندمون کنید. تازه گی ها علاقه خاصی به این مطالب پیدا کردم نمیدونم چرا ؟!!بهرحال ممنونم خدا قوت
  (اهواز )

  پاسخ دادن

ارسال نظر برای مصطفی ملکی

 • (منتشر نخواهد شد)