آشنایی با مسابقات طناب زنی

شاید باورتان نشود اما طناب زنی هم مسابقه دارد انفرادی و تیمی که هر کدام انواعی دارند

شاید باورتان نشود اما طناب‌زنی هم مسابقه دارد؛ انفرادی و تیمی که هر کدام انواعی دارند...

● مسابقات انفرادی

مسابقات انفرادی سرعت در زمینی به ابعاد ۴?۴ متر و مسابقات آزاد انفرادی در زمینی به ابعاد ۹?۹ و با کف‌پوش استاندارد انجام می‌شود.

الف) مسابقه سرعت ۳۰ ثانیه

ورزشکار با فرمان داور به صورت تک پا شروع به طناب زدن می‌کند. با عبور طناب از زیر پای راست شمارش انجام می‌شود (فقط زانوی راست در نظر گرفته می‌شود) اگر پرش به صورت جفت باشد یا طناب ۲ بار متوالی از زیر یک پا عبور کند، شمارش انجام نمی‌شود.

▪ خطاها:

ـ اگر پای ورزشکار طوری بالا آید که کف پا از پشت دیده شود، حرکت مردود است.

ـ زانو حتما باید از جلو بالا بیاید. در غیر این صورت خطا محسوب می‌شود.

ـ شروع حرکت حتما باید بعد از اعلام شروع توسط سر داور انجام شود.

ـ اگر ورزشکار دو بار روی یک پا جهش کند، حرکت مردود محسوب می‌شود.

▪ امتیازها:

ـ هر مرتبه که طناب از زیر پای راست عبور کند، یک شمارش انجام خواهد شد.

ـ اگر طناب زدن به هر دلیلی قطع شود (مانند برخورد با پای ورزشکار) شمارش با حرکت صحیح بعدی ادامه خواهد یافت.

ـ ورزشکار می‌تواند جهت بالا بردن امتیاز خود در ۳۰ ثانیه تلاش کند.

ـ اگر قبل از اعلام سرداور یا بعد از اتمام زمان۳۰ ثانیه ورزشکار طناب بزند تعداد آن جزو شمارش نخواهد بود.

ـ اگر حرکتی خارج از زمین مخصوص مسابقه انجام شود، جزو شمارش نخواهد بود و ورزشکار توسط سرداور به داخل محوطه هدایت می‌شود.

ب) مسابقه ۳ بارعبور طناب از زیر پا در یک جهش

ورزشکار به صورت جفت پا پرش کرده وطناب باید در هر پرش۳ مرتبه از زیر پای او عبور نماید. تعداد پرش‌های صحیح شمرده می‌شود. تا زمانی که ورزشکار بتواند حرکت را انجام دهد، شمارش انجام می‌شود. اگر قبل از سی‌امین پرش حرکت به هر دلیلی قطع شود، ورزشکار می‌تواند ۱۵ ثانیه استراحت کند و مجددا حرکت را ادامه دهد. بهترین رکورد ثبت شده برای ورزشکار محاسبه می‌گردد (معدل و یا جمع دو رکورد محاسبه نمی‌شود).

ج) مسابقه سرعت -استقامت

▪ ۳ دقیقه

ورزشکار با فرمان داور به صورت تک‌پا در محوطه تعیین شده شروع به طناب زدن می‌کند. با عبور طناب از زیر پای راست شمارش انجام می‌شود (فقط زانوی راست در نظر گرفته می‌شود). پس از اتمام ۳ دقیقه رکورد ورزشکار ثبت می‌گردد.

د) مسابقه آزاد

این مسابقه به صورت آزاد و اختیاری انجام می‌شود. هر ورزشکار به مدت حداقل ۴۵ و حداکثر ۷۵ ثانیه برنامه خود را اجرا می‌نماید. استفاده از موزیک اختیاری است.

● مسابقات تیمی

مسابقات تیمی سرعت در زمینی به ابعاد ۵?۵ متر و مسابقات تیمی آزاد در زمینی به ابعاد ۱۲?۱۲ متر با کف‌پوش استاندارد انجام می‌شود.

الف) با یک طناب

۱) مسابقه ۳۰?۴ ثانیه سرعت امدادی: تعداد نفرات تیم ۴ نفر می‌باشد که در زمین مسابقه کنار هم قرار می‌گیرند. با فرمان داور، نفر اول با سرعت و به مدت ۳۰ ثانیه به صورت تک پا طناب می‌زند. پس از اتمام زمان، نفرات دوم،سوم و چهارم نیز به ترتیب و همانند نفر اول شروع به طناب زدن می‌کنند. در پایان مجموع رکورد ۴ نفر رکورد تیم محسوب می‌شود.

۲) مسابقه ۳۰?۴ ثانیه دوبار عبور طناب از زیر پا در یک جهش- امدادی: تعداد نفرات تیم ۴ نفر می‌باشدکه در زمین مسابقه در کنار هم قرار می‌گیرند. با فرمان داور نفر اول در زمان ۳۰ ثانیه به صورت جفت پا پرش کرده و در هر جهش، طناب باید ۲ بار از زیر پای او عبور نماید. پس از اتمام زمان، نفر دوم، سوم و چهارم به همین ترتیب طناب می‌زنند. مجموع رکورد ۴ نفر رکورد تیم محسوب می‌شود.

۳) مسابقه آزاد تیمی: تعداد نفرات تیم ۴ نفر می‌باشد. هر تیم به مدت حداقل ۴۵ و حداکثر ۷۵ ثانیه برنامه خود را همراه موزیک اجرا می‌نماید.

ب) مسابقه با ۲ طناب بلند (Double Dutch)

۱) مسابقه ۱?۲ دقیقه سرعتی دونفره: تعداد نفرات تیم ۴ نفر می‌باشد. در این مسابقه ۲ نفر طناب‌های بلند را به صورت یک در میان و به سمت داخل می‌چرخانند.دو نفر بعدی به نوبت وارد طناب‌ها شده، هر کدام به مدت ۱ دقیقه و به صورت تک پا از روی طناب‌ها درجا پرش می‌کنند.در پایان ۱ دقیقه بدون اینکه حرکت طناب‌ها قطع شود، نفر اول خارج شده و نفر دوم وارد می‌شود و در مدت ۱ دقیقه به همان صورت کار را ادامه می‌دهد. مجموع رکورد ۲ نفر رکورد تیم محسوب می‌گردد.

۲) مسابقه ۴۰ ? ۳ ثانیه سرعتی امدادی: تعداد نفرات تیم ۳ نفر می‌باشد. دو نفر طناب‌های بلند را به صورت یک درمیان و به سمت داخل می‌چرخانند و نفر سوم وارد طناب‌ها شده و به صورت تک پا به مدت ۴۰ ثانیه از روی طناب‌ها در جا پرش می‌نماید. پس از اتمام زمان، نفر اول باید بدون اینکه حرکت طناب‌ها قطع شود، جایش را با یکی از دو نفری که طناب را می‌چرخانند عوض می‌کند و به همین ترتیب نفر سوم هم به وسط آمده و پرش از روی دو طناب را انجام می‌دهد. مجموع پرش‌های ۳ نفر رکورد تیم محسوب می‌شود.