قهرمانان وزنه برداری ایران

قهرمانان وزنه برداری ایران در دوره های مختلف مسابقات به شرح زیر می باشند

● قهرمانان اولین دوره مسابقه های وزنه برداری قهرمانی ایران

۱۳۱۸- تهران

▪ دسته پروزن

ـ هفت صندوق ها (قزوین) با مجموع ۲۱۶ کیلوگرم

▪ دسته سبک وزن

ـ عبدالله نادری (تهران) با مجموع ۲۶۱ کیلوگرم

▪ دسته میان وزن

ـ فرامرز شیر شکار (اهواز) با مجموع ۲۴۸ کیلوگرم

▪ دسته نیم سنگین

ـ محمد طباطبایی (تهران) با مجموع ۲۶۳ کیلوگرم

● قهرمانان دومین دوره مسابقه های وزنه برداری قهرمانی ایران

۱۳۱۹- تهران

▪ دسته پر وزن

ـ محمود نامجو (تهران) با مجموع ۲۵۰ کیلوگرم

▪ دسته سبک وزن

ـ حبیب الله فاطمی (مشهد) با مجموع ۲۶۱ کیلوگرم

▪ دسته میان وزن

ـ انوشیروان حیات غیب (تهران) با مجموع ۲۷۱ کیلوگرم

▪ دسته نیم سنگین

ـ حسین عشقی (تهران) با مجموع ۲۶۲ کیلوگرم

▪ دسته سنگین وزن

ـ محمد طباطبایی (تهران) با مجموع ۲۶۸ کیلوگرم

● قهرمانان سومین دوره مسابقه های وزنه برداری قهرمانی ایران

۱۳۲۱- تهران

▪ دسته پر وزن

ـ محمود نامجو (رشت) با مجموع ۲۲۹ کیلوگرم

▪ دسته سبک وزن

ـ مهینی (تهران) با مجموع ۲۶۴ کیلوگرم

▪ دسته مبان وزن

ـ مسعود ورزنده (تهران) با مجموع ۲۶۱ کیلوگرم

▪ دسته نیم سنگین

ـ انوشیروان حیات غیب (تهران) با مجموع ۲۹۰ کیلوگرم

● قهرمانان چهارمین دوره مسابقه های وزنه برداری قهرمانی ایران

۱۳۲۲ - تهران

▪ دسته پروزن

ـ محمود نامجو (تهران) با مجموع ۲۴۱ کیلوگرم

▪ دسته سبک وزن

ـ مهینی (اصفهان) با مجموع ۲۸۲ کیلوگرم

▪ دسته میان وزن

ـ انوشیروان حیات غیب (تهران) با مجموع ۲۸۳ کیلوگرم

▪ دسته سنگین وزن

ـ ناصر جاوید (تهران) با مجموع ۲۵۷ کیلوگرم

● قهرمانان پنجمین دوره مسابقه های وزنه برداری قهرمانی ایران

۱۳۲۳ - تهران

▪ دسته پر وزن

ـ جعفر سلماسی (تهران) با مجموع ۲۸۰ کیلوگرم

▪ دسته سبک وزن

ـ مهینی (تهران) با مجموع ۲۸۷ کیلوگرم

▪ دسته میان وزن

ـ مسعود ورزنده (تهران) با مجموع ۲۶۲ کیلوگرم

▪ دسته نیم سنگین

ـ سید رسول رئیسی (تهران) با مجموع ۲۹۲ کیلوگرم

▪ دسته سنگین وزن

ـ ناصر جاوید (تهران) با مجموع ۲۶۰ کیلوگرم

● قهرمانان ششمین دوره مسابقه های وزنه برداری قهرمانی ایران

۱۳۲۴ - تهران

▪ دسته پر وزن

ـ جعفر سلماسی (تهران) با مجموع ۲۸۶/۵ کیلوگرم

▪ دسته سبک وزن

ـ مهینی (تهران) با مجموع ۲۸۸/۵ کیلوگرم

▪ دسته میان وزن

ـ هاکوب کروکچیان (تهران) با مجموع ۲۹۳/۵ کیلوگرم

▪ دسته نیم سنگین

ـ سید رسول رئیسی (تهران) با مجموع ۳۲۲/۵ کیلوگرم

▪ دسته سنگین وزن

ـ ناصر جاوید (تهران) با مجموع ۳۰۰/۵ کیلوگرم

● قهرمانان هفتمین دوره مسابقه های وزنه برداری قهرمانی ایران

۱۳۲۵ - تهران

▪ دسته پر وزن

ـ جعفر سلماسی (تهران) با مجموع ۲۹۵ کیلوگرم

▪ دسته سبک وزن

مهینی (تهران) با مجموع ۳۰۵ کیلوگرم

▪ دسته میان وزن

ـ ناصر میر قوامی (تهران) با مجموع ۳۲۰ کیلوگرم

▪ دسته نیم سنگین

ـ سید رسول رئیسی (تهران) با مجموع ۳۴۲/۵ کیلوگرم

▪ دسته سنگین وزن

ـ لئون کروکچیان (تهران) با مجموع ۲۹۸ کیلوگرم

● قهرمانان هشتمین دوره مسابقه های وزنه برداری قهرمانی ایران

۱۳۲۶ - تهران

▪ دسته خروس وزن

ـ محمود نامجو (تهران) با مجموع ۲۸۷/۵ کیلوگرم

▪ دسته پر وزن

ـ جعفر سلماسی (تهران) با مجموع ۲۹۵ کیلوگرم

▪ دسته سبک وزن

ـ مهینی (تهران) با مجموع ۳۱۷/۵ کیلوگرم

▪ دسته میان وزن

ـ سید رسول رئیسی (تهران) با مجموع ۳۲۷/۵ کیلوگرم

● قهرمانان نهمین دوره مسابقه های وزنه برداری قهرمانی ایران

۱۳۲۷ - تهران

▪ دسته خروس وزن

ـ محمود نامجو (تهران) با مجموع ۳۱۰ کیلوگرم

▪ دسته پر وزن

ـ جعفر سلماسی (تهران) با مجموع ۲۹۵ کیلوگرم

▪ دسته سبک وزن

ـ مقد سیان (تهران) با مجموع ۲۸۵ کیلوگرم

▪ دسته میان وزن

ـ ناصر میر قوامی (تهران) با مجموع ۳۲۰ کیلوگرم

▪ دسته نیم سنگین

ـ سید رسول رئیسی (تهران) با مجموع ۳۶۰ کیلوگرم

▪ دسته سنگین وزن

ـ لئون کروکچیان (تهران) با مجموع ۳۱۲/۵ کیلوگرم

● قهرمانان دهمین دوره مسابقه های وزنه برداری قهرمانی ایران

۱۳۲۸ - تهران

▪ دسته خروس وزن

ـ نصرت الله امینی (تهران) با مجموع ۲۴۵ کیلوگرم

▪ دسته پر وزن

ـ میر احمد منزوی (تهران) با مجموع ۲۶۷/۵ کیلوگرم

▪ دسته سبک وزن

ـ مقد سیان (تهران) با مجموع ۲۹۵ کیلوگرم

▪ دسته میان وزن

ـ محمد حسین رهنوردی (تهران) با مجموع ۳۲۷/۵ کیلوگرم

● قهرمانان یازدهمین دوره مسابقه های وزنه برداری قهرمانی ایران

۱۳۲۹ - تهران

▪ دسته خروس وزن

ـ محمود نامجو (تهران) با مجموع ۳۲۰ کیلوگرم

▪ دسته پر وزن

ـ آرشام (تهران) با مجموع ۲۹۰ کیلوگرم

▪ دسته سبک وزن

ـ امیر حسین فردوس (تهران) با مجموع ۳۲۰ کیلوگرم

▪ دسته میان وزن

ـ محمد حسین رهنوردی (تهران) با مجموع ۳۶۰ کیلوگرم

▪ دسته نیم سنگین

ـ رضایی(رشت) با مجموع ۳۱۷/۵ کیلوگرم

● قهرمانان دوازدهمین دوره مسابقه های وزنه برداری قهرمانی ایران

۱۳۳۰ - تهران

▪ دسته خروس وزن

ـ علی میرزایی (تهران) با مجموع ۲۹۲/۵ کیلوگرم

▪ دسته پر وزن

ـ محمود نامجو (تهران) با مجموع ۳۱۷/۵ کیلوگرم

▪ دسته سبک وزن

ـ امیر حسن فردوس (تهران) با مجموع ۳۴۲/۵ کیلوگرم

▪ دسته میان وزن

ـ ابوالحسن تولایی (کرمانشاه) با مجموع ۳۱۰ کیلوگرم

▪ دسته نیم سنگین

ـ محمد حسین رهنوردی (تهران) با مجموع ۳۷۵ کیلوگرم

▪ دسته میان سنگین

ـ فیروز پژهان (تهران) با مجموع ۳۶۲/۵ کیلوگرم

● قهرمانان سیزدهمین دوره مسابقه های وزنه برداری قهرمانی ایران

۱۳۳۱ - رشت

▪ دسته خروس وزن

ـ احمد امیر فصیحی (تهران) با مجموع ۲۷۲/۵ کیلوگرم

▪ دسته پر وزن

ـ عادل طباطبایی (تهران) با مجموع ۲۹۲/۵ کیلوگرم

▪ دسته سبک وزن

ـ ابراهیم پیروی (بابل) با مجموع ۳۱۵ کیلوگرم

▪ دسته میان وزن

ـ مقدسیان (تهران) با مجموع ۳۲۵ کیلوگرم

▪ دسته نیم سنگین

ـ حسن تولایی (کرمانشاه) با مجموع ۳۲۵ کیلوگرم

▪ دسته میان سنگین

ـ هامازاسب سیرون (تهران) با مجموع ۳۲۵ کیلوگرم

▪ دسته سنگین وزن

ـ تقی خلج (ساری) با مجموع ۳۲۵ کیلوگرم

● قهرمانان چهاردهمین دوره مسابقه های وزنه برداری قهرمانی ایران

۱۳۳۲ - بندر پهلوی سابق

▪ دسته خروس وزن

ـ ابراهیم شهبازی (کرمانشاه) با مجموع ۲۵۲/۵ کیلوگرم

▪ دسته پر وزن

ـ نصرت الله رضایانی (گرگان) با مجموع ۲۹۰ کیلوگرم

▪ دسته سبک وزن

ـ شاندیان (تهران) با مجموع ۲۹۰ کیلوگرم

▪ دسته میان وزن

ـ معین ملکوتی (بابل) با مجموع ۳۲۵ کیلوگرم

▪ دسته نیم سنگین

ـ عباس احیا یی (کرمانشاه) با مجموع ۳۲۲/۵ کیلوگرم

▪ دسته میان سنگین

ـ اوهانبان (تهران) با مجموع ۳۲۵ کیلوگرم

▪ دسته سنگین وزن

ـ پرویز عصر درخشان (تهران) با مجموع ۳۲۷/۵ کیلوگرم

● قهرمانان پانزدهمین دوره مسابقه های وزنه برداری قهرمانی ایران

۱۳۳۳ - تهران

▪ دسته خروس وزن

ـ ظهوری (رشت) با مجموع ۲۶۵ کیلوگرم

▪ دسته پر وزن

ـ حسین زرینی (مشهد) با مجموع ۲۷۵ کیلوگرم

▪ دسته سبک وزن

ـ شاپورز صقفی (اصفهان) با مجموع ۳۱۰ کیلوگرم

▪ دسته میان وزن

ـ واعظ تهرانی (ساوه) با مجموع ۳۱۲/۵ کیلوگرم

▪ دسته نیم سنگین

ـ علی استکی (اصفهان) با مجموع ۳۱۰ کیلوگرم

▪ دسته میان سنگین

ـ هاماز اسب سیرون (تهران) با مجموع ۳۳۰ کیلوگرم

▪ دسته سنگین وزن

ـ محمد کاظم اعظمی (کاشان) با مجموع ۳۹۷/۵ کیلوگرم

● قهرمانان شانزدهمین دوره مسابقه های وزنه برداری قهرمانی ایران

۱۳۳۴ - تهران

▪ دسته خروس وزن

ـ امیر حسین خانی(تهران) با مجموع ۲۸۲/۵ کیلوگرم

▪ دسته پر وزن

ـ حسین زرینی (مشهد) با مجموع ۲۹۲/۵ کیلوگرم

▪ دسته سبک وزن

ـ علی نامور (تهران) با مجموع ۳۳۲/۵ کیلوگرم

▪ دسته میان وزن

ـ مصطفی طباطبایی (تهران) با مجموع ۳۳۰ کیلوگرم

▪ دسته نیم سنگین

ـ ابوالحسن تولایی (کرمانشاه) با مجموع ۳۵۰ کیلوگرم

▪ دسته میان سنگین

ـ توماس آلتون (اهواز) با مجموع ۳۶۵ کیلوگرم

▪ دسته سنگین وزن

ـ هاماز اسب سیرون (تهران) با مجموع ۳۶۰ کیلوگرم

● قهرمانان هفدهمین دوره مسابقه های وزنه برداری قهرمانی ایران

۱۳۳۵ - اصفهان

▪ دسته خروس وزن

ـ علی زینتی (گرگان) با مجموع ۲۷۷/۵ کیلوگرم

▪ دسته پر وزن

ـ علی صفا سنبلی (تهران) با مجموع ۳۱۰ کیلوگرم

▪ دسته سبک وزن

ـابوالفتح یافت آبادی (تهران) با مجموع ۳۱۷/۵ کیلوگرم

▪ دسته میان وزن

ـ ابراهیم پیروی (بابل) با مجموع ۳۵۵ کیلوگرم

▪ دسته نیم سنگین

ـ منگشتی امیری (خوزستان) با مجموع ۳۵۵ کیلوگرم

▪ دسته میان سنگین

ـ هاکوپ کورکچیان (اهواز) با مجموع ۳۶۰ کیلوگرم

▪ دسته سنگین وزن

ـ توماس التون (اهواز) با مجموع ۳۵۰ کیلوگرم

● قهرمانان هجدهمین دوره مسابقه های وزنه برداری قهرمانی ایران

۱۳۳۶ - مشهد

▪ دسته خروس وزن

ـ علی صفا سنبلی (تهران) با مجموع ۳۰۵ کیلوگرم

▪ دسته پر وزن

ـ امیر حسین خانی (تهران) با مجموع ۳۱۷/۵ کیلوگرم

▪ دسته سبک وزن

ـ محمد علی داوری (تهران) با مجموع ۳۳۲/۵ کیلوگرم

▪ دسته میان وزن

ـ واعظ تهرانی (تهران) با مجموع ۳۵۵ کیلوگرم

▪ دسته نیم سنگین

ـ منگشتی امیری (خوزستان) با مجموع ۳۶۷/۵ کیلوگرم

▪ دسته میان سنگین

ـ منوچهر برومند (تهران) با مجموع ۳۸۲/۵ کیلوگرم

▪ دسته سنگین وزن

ـ توماس التون (اهواز) با مجموع ۳۹۵ کیلوگرم

● قهرمانان نوزدهمین دوره مسابقه های وزنه برداری قهرمانی ایران

۱۳۳۷ - تبریز

▪ دسته مگس وزن

ـ ناصر ساجدی (آبادان) با مجموع ۲۵۰ کیلوگرم

▪ دسته خروس وزن

ـ داراب فزونی (کرمانشاه) با مجموع ۲۹۰ کیلوگرم

▪ دسته پر وزن

ـ حسین زرینی (مشهد) با مجموع ۳۲۵ کیلوگرم

▪ دسته سبک وزن

ـ محمد عامی تهرانی (تهران) با مجموع ۳۳۲/۵ کیلوگرم

▪ دسته میان وزن

ـ فخر الدین نبوی (آبادان) با مجموع ۳۵۵ کیلوگرم

▪ دسته نیم سنگین

ـ منگشتی امیری (خوزستان) با مجموع ۳۹۵ کیلوگرم

▪ دسته میان سنگین

ـ منوچهر برومند (تهران) با مجموع ۴۰۷/۵ کیلوگرم

▪ دسته سنگین وزن

ـ هاماز اسب سیرون (تهران) با مجموع ۴۱۲/۵ کیلوگرم

● قهرمانان بیستمین دوره مسابقه های وزنه برداری قهرمانی ایران

۱۳۳۸ - گرگان

▪ دسته مگس وزن

ـ حسین آشتیان (اهواز) با مجموع ۲۶۵ کیلوگرم

▪ دسته خروس وزن

ـ اسماعیل علم خواه (تهران) با مجموع ۳۰۲/۵ کیلوگرم

▪ دسته پر وزن

ـ بهرام منزوی (قزوین) با مجموع ۳۱۰ کیلوگرم

▪ دسته سبک وزن

ـ احمد فرجی (خوزستان) با مجموع ۳۳۰ کیلوگرم

▪ دسته میان وزن

ـ محمد عامی تهرانی (تهران) با مجموع ۳۷۷/۵ کیلوگرم

▪ دسته نیم سنگین

ـ منگشتی امیری (خوزستان) با مجموع ۳۹۰ کیلوگرم

▪ دسته میان سنگین

ـ هاماز اسب سیرون (تهران) با مجموع ۳۸۰ کیلوگرم

▪ دسته سنگین وزن

ـ جواد صفایی (آبادان) با مجموع ۳۹۰ کیلوگرم

● قهرمانان بیست و یکمین دوره مسابقه های وزنه برداری قهرمانی ایران

۱۳۳۹ - اهواز

▪ دسته مگس وزن

ـ نادر جعفر زاده (مسجد سلیمان) با مجموع ۲۵۵ کیلوگرم

▪ دسته خروس وزن

ـ علی رجبی اسلامی (رشت) با مجموع ۲۹۵ کیلوگرم

▪ دسته پر وزن

ـ منصور نیکوئی فر (تهران) با مجموع ۳۲۵ کیلوگرم

▪ دسته سبک وزن

ـ احمد فرجی (خوزستان) با مجموع ۳۳۷/۵ کیلوگرم

▪ دسته میان وزن

ـ رضا استکی (اصفهان) با مجموع ۳۶۰ کیلوگرم

▪ دسته نیم سنگین

ـ پرویز مشفق (تهران) با مجموع ۳۷۰ کیلوگرم

▪ دسته میان سنگین

ـ هاماز اسب سیرون (تهران) با مجموع ۳۹۷/۵ کیلوگرم

▪ دسته سنگین وزن

ـ جواد صفایی (آبادان) با مجموع ۴۰۷/۵ کیلوگرم

● قهرمانان بیست ودومین دوره مسابقه های وزنه برداری قهرمانی ایران

۱۳۴۰ - ارومیه

▪ دسته مگس وزن

ـ پرگالی (خوزستان) با مجموع ۲۷۰ کیلوگرم

▪ دسته خروس وزن

ـ علی فخاری (تهران) با مجموع ۲۹۰ کیلوگرم

▪ دسته پر وزن

ـ پرویز جلا یر (تهران) با مجموع ۳۲۲/۵ کیلوگرم

▪ دسته سبک وزن

ـ مهدی فاطری (بابل) با مجموع ۳۵۲/۵ کیلوگرم

▪ دسته میان وزن

ـ اسلام پور (آبادان) با مجموع ۳۴۵ کیلوگرم

▪ دسته نیم سنگین

ـ رضا استکی (اصفهان) با مجموع ۳۹۰ کیلوگرم

▪ دسته میان سنگین

ـ اکبر نوری (خوزستان) با مجموع ۴۰۵ کیلوگرم

▪ دسته سنگین وزن

ـ جواد صفایی (آبادان) با مجموع ۴۱۷/۵ کیلوگرم

● قهرمانان بیست وسومین دوره مسابقه های وزنه برداری قهرمانی ایران

۱۳۴۱ - تهران

▪ دسته مگس وزن

ـ احمد برقی (گیلان) با مجموع ۲۷۷/۵ کیلوگرم

▪ دسته خروس وزن

ـ مرتضی صیف زاده (اصفهان) با مجموع ۲۹۵ کیلوگرم

▪ دسته پر وزن

ـ علی رجبی اسلامی (گیلان) با مجموع ۳۲۲/۵ کیلوگرم

▪ دسته سبک وزن

ـ مهدی فاطری (ما زندران) با مجموع ۳۵۲/۵ کیلوگرم

▪ دسته میان وزن

ـ سید مهدی کمال (تهران) با مجموع ۳۵۲/۵ کیلوگرم

▪ دسته نیم سنگین

ـ رضا استکی (اصفهان) با مجموع ۴۱۰ کیلوگرم

▪ دسته میان سنگین

ـ اکبر نوری (خوزستان) با مجموع ۳۹۰ کیلوگرم

▪ دسته سنگین وزن

ـ جواد صفایی (آبادان) با مجموع ۴۳۵ کیلوگرم

● قهرمانان بیست وچهارمین دوره مسابقه های وزنه برداری قهرمانی ایران

۱۳۴۲ - تهران

▪ دسته مگس وزن

ـ محمد نصیری (تهران) با مجموع ۲۶۲/۵ کیلوگرم

▪ دسته خروس وزن

ـ علی رجبی اسلامی (گیلان) با مجموع ۳۱۰ کیلوگرم

▪ دسته پر وزن

ـ معینی (خوزستان) با مجموع ۳۰۲/۵ کیلوگرم

▪ دسته سبک وزن

ـ مهدی فاطری (ما زندران) با مجموع ۳۴۰ کیلوگرم

▪ دسته میان وزن

ـ حسن عرب (تهران) با مجموع ۳۸۵ کیلوگرم

▪ دسته نیم سنگین

ـ رضا استکی (اصفهان) با مجموع ۴۲۵ کیلوگرم

▪ دسته میان سنگین

ـ منگشتی امیری (خوزستان) با مجموع ۴۱۰ کیلوگرم

▪ دسته سنگین وزن

ـ حاج موسی (گیلان) با مجموع ۴۰۲/۵ کیلوگرم

● قهرمانان بیست وپنجمین دوره مسابقه های وزنه برداری قهرمانی ایران

۱۳۴۲ - تهران

▪ دسته مگس وزن

ـ نادر جعفر زاده (خوزستان) با مجموع ۲۵۵ کیلوگرم

▪ دسته خروس وزن

ـ مرتضی صیف زاده (اصفهان) با مجموع ۳۰۵ کیلوگرم

▪ دسته پر وزن

ـ دکتر صادقی (کرمانشاه) با مجموع ۳۱۰ کیلوگرم

▪ دسته سبک وزن

ـ نکوئی فرد (خوزستان) با مجموع ۳۴۲/۵ کیلوگرم

▪ دسته میان وزن

ـ مصطفی حکمت پور (اصفهان) با مجموع ۳۳۷/۵ کیلوگرم

▪ دسته نیم سنگین

ـ ابراهیم پیروی (مازندران) با مجموع ۳۷۰ کیلوگرم

▪ دسته میان سنگین

ـ منگشتی امیری (خوزستان) با مجموع ۴۰۷/۵ کیلوگرم

▪ دسته سنگین وزن

ـ جواد صفائی (خوزستان) با مجموع ۴۲۰ کیلوگرم