قوانین فوتبال

مطمئنا تا به حال شما در بازی های مختلف دیده اید که از توپ های بعضا متفاوت استفاده می شود در این مقاله شما با استانداردهایی که برای توب ورزش فوتبال توسط فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا تعریف شده اند آشنا می شوید

● توپ بازی

قانون بعد از قانون اول فیفا، یعنی قانون دوم، توپ این ورزش را تعریف می کند.

مطمئنا" تا به حال شما در بازی های مختلف دیده اید که از توپ های بعضا متفاوت استفاده می شود. در این مقاله شما با استانداردهایی که برای توب ورزش فوتبال توسط فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) تعریف شده اند آشنا می شوید. این استانداردها، خصوصیاتی یک توپ لازم است داشته باشد، را مشخص می کنند.

● جنس و اندازه توپ:

- باید کروی باشد.

- از چرم یا جنسهای مناسب دیگر ساخته شده باشد.

قانون بعد از قانون اول فیفا، یعنی قانون دوم، توپ ورزش فوتبال را تعریف می کند.

مطمئنا" تا به حال شما در بازی های مختلف دیده اید که از توپ های بعضا متفاوت استفاده می شود. در این مقاله شما با استانداردهایی که برای توب ورزش فوتبال توسط فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) تعریف شده اند آشنا می شوید. این استانداردها، خصوصیاتی یک توپ لازم است داشته باشد، را مشخص می کنند.

● جنس و اندازه توپ:

- باید کروی باشد.

- از چرم یا جنسهای مناسب دیگر ساخته شده باشد.

- محیط توپ نباید بیشتر از ۷۰ سانتی متر و کمتر از ۶۸ سانتی متر باشد.

- وزن توپ در آغاز بازی نباید بیشتر از ۴۵۰ گرم و کمتر از ۴۱۰ گرم باشد.

- فشار توپ ۰.۶ الی ۱.۱ آتمسفر (۶۰۰ الی ۱۱۰۰ گرم بر سانتی متر مربع) در سطح دریا باشد.

● تعویض توپ ناقص

اگر در جریان بازی توپ ترکید یا به هر طریقی حالت قانونی خود را از دست داد:

- بازی متوقف می شود.

- بازی مجددا با رها کردن توپ از محلی که توپ تغییر شکل داده است آغاز می شود.

اگر موقعی که توپ در بازی نیست ترکید یا از حالت قانونی خارج شد، مثل ضربه آغاز بازی، ضربه دروازه، ضربه کرنر، ضربه آزاد، ضربه پنالتی یا پرتاب اوت:

- بازی مجددا با همان ضربه شروع می شود.

- توپ نباید در جریان بازی تعویض شود مگر با اجازه داور.

● تصمیمات برد بین المللی

▪ تصمیم ۱

در مسابقات یا رقابتهایی که تحت سرپرستی کنفدراسیونها برگزار می شوند، توپ مورد استفاده باید دارای یکی از تاییدیه های زیر باشد:

The Official FIFA Approved

The Official FIFA Inspected

The Reference International Matchball Standard

وجود چنین علامت هایی روی توپ مورد استفاده، نشان می دهد که با روشهای لازم آزمایش شده و مورد قبول قرار می گیرد.

توپ علاوه بر اینها، باید مورد تایید برد بین المللی نیز باشد.

انستیتوهایی که آزمایش ها را انجام می دهند بوسیله فیفا انتخاب می شوند.

فدراسیونها یا اتحادیه های ملی می توانند، توپهایی را که دارای یکی از سه تاییدیه های فوق باشند مورد استفاده قرار دهند.

▪ تصمیم ۲

در مسابقات فیفا و مسابقاتی که تحت سرپرستی کنفدراسیونها و فدراسیونهای ملی برگزار می شوند، هیچ نوع تبلیغ تجاری روی توپ مجاز نیست جز آرم بازی و علامت تجاری تولید کننده توپ.

مقررات مسابقه میتواند اندازه و تعداد این قبیل مارکها را محدودتر کند.

● تعداد بازیکنان

قانون سوم فوتبال، قانون تعداد بازیکنان این ورزش است. این قانون تعداد بازیکنان یک تیم در زمین مسابقه و تعداد تعویض های آن را مشخص می کند:

● بازیکنان

یک مسابقه بوسیله دو دسته، که هر دسته نباید بیشتر از ۱۱ نفر باشد و یکی از آنها دروازه بان است، انجام میشود.

اگر تعداد بازیکنان هر یک از دسته ها کمتر از ۷ نفر باشد، مسابقه آغاز نمی شود.

▪ رقابتهای رسمی

در مسابقاتی که تحت سرپرستی فیفا و کنفدراسیونها و یا فدراسیونهای/اتحادیه های ملی برگزار می شود، حداکثر از ۳ بازیکن جانشین (تعویضی) می توان استفاده کرد.

مقررات مسابقه باید مشخص کند که اسامی چند نفر جانشین باید معرفی شوند.

در مسابقات بین المللی تعداد بازیکنان ذخیره از ۳ تا ۷ نفر است.

● سایر مسابفات

در سایر مسابقات جانشینها می توانند مورد استفاده قرار گیرند مشروط براینکه:

- تیمهای مربوطه در مورد حداکثر تعداد تعویض به توافق برسند.

- اطلاع به داور قبل از آغاز مسابقه.

- اگر داور اطلاع نداشته باشد یا اگر توافقی قبل از مسابقه بعمل نیاید، بیشتر از ۳ نفر حق تعویض ندارند.

● کلیه مسابقات

در سایر مسابقات، اسامی بازیکنان جانشین باید قبل از آغاز مسابقه به داور داده شود.

بازیکنانی که اسامی آنها به داور داده نشده باشد، نمی توانند در مسابقه شرکت کنند.

● چگونگی تعویض بازیکنان

▪ برای تعویض بازیکنان جانشین، شرایط زیر باید رعایت شوند:

- اطلاع داور قبل از عمل تعویض.

- بازیکن جانشین در صورتی می تواند داخل زمین بازی شود که بازیکن اصلی زمین را ترک و سپس تنها با علامت داور می تواند وارد شود.

- جانشین تنها می تواند هنگام توقف بازی و از خط میانی وارد شود.

- زمانی کار تعویض پایان یافته می شود که جانشین وارد زمین شود.

- از لحظه ای که جانشین وارد زمین بازی شد جزو بازیکنان محسوب شده و بازیکن تعویض شده، از جرگه بازیکنان خارج می شود.

- بازیکنی که قبلا در بازی بوده و تعویض شده است، دیگر نمی تواند برای بار دوم در همان مسابقه شرکت کند.

- کلیه بازیکنان جانشین، خواه به بازی فراخوانده شوند یا خیر، تحت اقتدار و اختیار داور خواهند بود.

● تعویض دروازه بان

▪ هر یک از بازیکنان می توانند جایشان را با دروازه بان عوض کنند، به شرط اینکه:

- اطلاع دادن به داور قبل از اینکه تعویض انجام شود.

- عمل تعویض باید در توقف بازی انجام شود.

● تخلفات/تنبیهات

▪ اگر بازین جانشین (ذخیره) بدون اجازه داور وارد زمین شود:

- بازی متوقف می شود.

- به بازیکن جانشین با کارت زرد اخطار داده می شود، و از وی خواسته می شود که زمین را ترک کند.

- بازی با رها کردن توپ از محل توقف، مجددا آغاز می شود.

- بازی ادامه می یابد.

- بعد از اینکه توپ از بازی خارج شد، بازیکنان مربوطه اخطار (کارت زرد) خواهند گرفت.

▪ برای هرگونه نقض مقررات این قانون:

- بازیکنان مربوطه با دریافت کارت زرد، اخطا می گیرند.

● آغاز مجدد بازی

▪ اگر بازی برای دادن اخطار، توسط داور متوقف شد:

- بازی با یک ضربه آزاد غیر مستقیم، بوسیله بازیکنی از تیم مقابل و از محل توقف، مجددا آغاز می شود.

● اخراج بازیکنان و جانشینان

بازیکنی که قبل از آغاز بازی اخراج می شود، می توان بجای وی از یک بازیکن جانشین استفاده کرد.

اگر یک بازیکن جانشین، خواه قبل از شروع و خواه بعد از شروع مسابقه اخراج شود، دیگر نمی تواند جایگزین داشته باشد.

● تصمیمات برد بین المللی

▪ تصمیم ۱

حداقل تعداد بازیکنان یک تیم، بستگی به نظر فدراسیون ملی دارد.

برد بین المللی عقیده دارد، اگر تعداد بازیکنان هر یک از دو دسته کمتر از ۷ نفر باشد، مسابقه نباید ادامه یابد.

▪ تصمیم ۲

مربی می تواند در جریان بازی تعلیمات فنی را از منطقه فنی به بازیکنان خود منتقل کند، اما باید پس از دادن تعلیمات به وضعیت خود برگردد.

تمام افراد رسمی باید در داخل محوطه فنی باقی مانده و مسوول رفتار خود باشند.

صادق رحیم

http://allsport.blogfa.com