بیوگرافی بازیكنان حاضر در اردوی تیم ملی ایران

بیوگرافی بازیكنان حاضر در اردوی تیم ملی ایران

▪ نام: وحید، نام خانوادگی: طالب لو، تاریخ تولد: ۵/۳/،۱۳۶۱ محل صدور: تهران، باشگاه فعلی: استقلال تهران، تعداد بازی ملی: ،۷ قد: ،۱۹۰ وزن۷۵: ، اولین بازی ملی: ۸/۱/.۱۳۸۳

▪ نام: حسن، نام خانوادگی: رودباریان، تاریخ تولد۳:/۱۱/،۱۳۵۷ محل صدور: تهران، باشگاه فعلی: پاس تهران، تعداد بازی ملی۲:، قد،۱۸۵: وزن،۸۰: اولین بازی ملی۱۰:/۱۲/.۸۴

▪ نام: سید مهدی، نام خانوادگی: رحمتی، تاریخ تولد۱۵:/۴/،۱۳۶۱ محل صدور: شیراز، باشگاه فعلی: استقلال تهران،تعداد بازی ملی،۹: قد،۱۸۰:وزن۷۵: ، اولین بازی ملی: ۱۸/۵/.۸۱

▪ نام: رحمان، نام خانوادگی: رضایی، تاریخ تولد۱:/۱۲/،۱۳۵۳ محل صدور: نور، باشگاه فعلی: لیورنو ایتالیا، تعداد بازی ملی،۵۲: تعداد گل ملی: ،۳ قد،۱۸۰: وزن۸۲: ، اولین بازی ملی۳۱:/۴/.۸۰

▪ نام: جواد، نام خانوادگی: نكونام، تاریخ تولد: ۱۶/۶/،۱۳۵۹ محل صدور: ری، باشگاه فعلی: اوساسونا اسپانیا، تعداد بازی ملی،۸۴: تعداد گل ملی: ،۱۳ قد: ،۱۸۶ وزن: ۷۸ ، اولین بازی ملی۲:/۶/.۱۳۷۸

▪ نام: آندرانیك، نام خانوادگی: تیموریان، تاریخ تولد۱۵:/۱۲/،۱۳۶۱ محل صدور: تهران، باشگاه فعلی: بولتون انگلستان، تعداد بازی ملی۱۱:، تعداد گل ملی: ،۱ قد،۱۸۰: وزن۷۳: ، اولین بازی ملی: ۲۱/۱/.۱۳۸۴

▪ نام: مهرزاد، نام خانوادگی: معدنچی اردكانی، تاریخ تولد: ۲۰/۱۰/،۱۳۶۰ محل صدور: همای شیراز، باشگاه فعلی: پرسپولیس،تعداد بازی ملی: ،۸ تعداد گل ملی: ،۱ قد،۱۸۰: وزن،۷۴: اولین بازی ملی۲۹:/۵/۱۳۸۲

▪ نام: ایمان، نام خانوادگی: مبعلی، تاریخ تولد۱:/۶/،۱۳۶۱ محل صدور: اهواز، باشگاه فعلی: الشباب امارات، تعداد بازی ملی،۴۰: تعداد گل ملی،۱: قد،۱۷۰: وزن،۶۵: اولین بازی ملی: ۳۰/۱۰/.۱۳۷۹

▪ نام: محمدعلی، نام خانوادگی: كریمی، تاریخ تولد۱۷:/۸/،۱۳۵۸ محل صدور: شهریار، باشگاه فعلی: بایرن مونیخ، تعداد بازی ملی،۹۸: تعداد گل،۳۵: قد،۱۷۵: وزن۸۵: ، اولین بازی ملی: ۲۱/۷/.۱۳۷۷

▪ نام: محمد، نام خانوادگی: نصرتی، تاریخ تولد۲۱:/۱۰/،۱۳۶۰ محل صدور: كرج، باشگاه فعلی: پاس تهران، تعداد بازی ملی،۵۵: تعداد گل ملی: ،۴ قد،۱۸۶: وزن۸۷: ، اولین بازی ملی: ۱۹/۵/.۱۳۸۱

▪ نام: مهدی، نام خانوادگی: مهدوی كیا، تاریخ تولد: ۲/۵/،۱۳۵۶ محل صدور: شهرری، باشگاه فعلی: اینتراخت فرانكفورت، تعداد بازی ملی،۹۷: تعداد گل ملی: ،۱۲ قد،۱۷۲: وزن،۷۳: اولین بازی ملی: ۱۵/۹/.۱۳۷۵

▪ نام: وحید، نام خانوادگی: هاشمیان، تاریخ تولد۳۰:/۴/،۱۳۵۵ محل صدور: تهران، باشگاه فعلی: هانوفر آلمان، تعداد بازی ملی،۳۴: تعداد گل ملی: ،۱۳ قد،۱۹۰: وزن،۸۴: اولین بازی ملی: ۱۱/۹/.۱۳۷۷

▪ نام: فریدون، نام خانوادگی:زندی، تاریخ تولد۶:/۲/،۱۳۵۸ محل صدور: آلمان، باشگاه فعلی: آپولون قبرس،تعداد بازی ملی،۱۲: تعداد گل ملی: ،۴ قد،۱۸۵: وزن،۸۰: اولین بازی ملی: ۲۱/۱۱/.۱۳۸۳

▪ نام: ستار، نام خانوادگی: زارع، تاریخ تولد۸:/۱۱/،۱۳۶۰ محل صدور: شیراز، باشگاه فعلی: برق شیراز، تعداد بازی ملی،۲۴: تعداد گل ملی: - ، قد،۱۸۷: وزن،۷۴: اولین بازی ملی: ۳۰/۴/.۱۳۸۳

***

نام: غلامرضا، نام خانوادگی: عنایتی، تاریخ تولد: ۱/۲/،۱۳۵۵ محل صدور: مشهد، باشگاه فعلی: الامارات امارات، تعداد بازی ملی،۱۷: تعداد گل ملی: ،۴ قد،۱۹۴: وزن۷۰: ، اولین بازی ملی: ۱۶/۱/.۱۳۸۱

▪ نام:محمد، نام خانوادگی:نوری، تاریخ تولد۱۹:/۱۰/،۱۳۶۱ محل صدور: سقز كرمانشاه، باشگاه فعلی: سپاهان اصفهان، تعداد بازی ملی: ندارد، تعداد گل ملی:- قد،۱۸۵: وزن،۷۰: اولین بازی ملی: ندارد.

▪ نام: مسعود، نام خانوادگی: شجاعی، تاریخ تولد: ۲۹/۳/،۱۳۶۰ محل صدور: شیراز، باشگاه فعلی: الشارجه امارات، تعداد بازی ملی،۷: تعداد گل ملی: - ، قد،۱۷۵: وزن،۷۰: اولین بازی ملی: ۲۷/۸/.۱۳۸۳

▪ نام:هادی، نام خانوادگی: شكوری، تاریخ تولد: ۲/۸/،۱۳۶۱ محل صدور: تهران، باشگاه فعلی: الریان قطر، تعداد بازی ملی۵: تعداد گل ملی: - ، قد،۱۷۸: وزن۷۳: ، اولین بازی ملی۲:/۶/.۱۳۸۴

▪ نام: حسین، نام خانوادگی:بادامكی، تاریخ تولد: ۲۸/۴/،۱۳۶۰ محل صدور: مشهد، باشگاه فعلی: پرسپولیس، تعداد بازی ملی: ،۳ تعداد گل ملی،۱: قد،۱۷۵: وزن،۷۰: اولین بازی ملی: .۱۳۸۵

▪ نام:سیدجلال، نام خانوادگی: حسینی، تاریخ تولد: ۱۴/۱۲/،۱۳۶۰ محل صدور: انزلی، باشگاه فعلی: سایپا تهران،تعداد بازی ملی: ،۶ تعداد گل ملی: - ، قد،۱۸۵: وزن۸۰: ، اولین بازی ملی: ۲/۷/.۱۳۸۵

▪ نام: مرتضی، نام خانوادگی: اسدی، تاریخ تولد: ۱۵/۱۲/،۱۳۵۸ محل صدور: تهران، باشگاه فعلی: صباباتری تهران، تعداد بازی ملی: ۳ تعداد گل ملی: - ، قد،۱۷۲: وزن: ۶۸ ، اولین بازی ملی: ۷/۵/.۱۳۸۳

▪ نام:كیانوش، نام خانوادگی: رحمتی، تاریخ تولد: ۲۷/۶/،۱۳۵۷ محل صدور: نوشهر، باشگاه فعلی: پاس تهران، تعداد بازی ملی: ،۷ تعداد گل ملی:- ، قد: ،۱۸۰ وزن: ۷۶ ، اولین بازی ملی: ۱۶/۴/.۱۳۸۵

▪ نام: مازیار، نام خانوادگی: زارع، تاریخ تولد: ۱/۱۰/،۱۳۶۳ محل صدور: انزلی، باشگاه فعلی: ملوان انزلی، تعداد بازی ملی: ،۲ تعداد گل ملی،۲: قد،۱۸۵: وزن۸۵: ، اولین بازی ملی: ۲/۶/.۱۳۸۴

▪ نام: هادی، نام خانوادگی: عقیلی، تاریخ تولد: ۲۵/۱۰/،۱۳۵۹ محل صدور: تهران، باشگاه فعلی: سپاهان اصفهان، تعداد بازی ملی،۵: تعداد گل ملی:- ، قد،۱۸۷: وزن،۸۴: اولین بازی ملی: ۲۰/۸/.۱۳۸۴

▪ نام: رسول، نام خانوادگی: خطیبی، تاریخ تولد: ۱/۷/،۱۳۵۷ محل صدور: تهران، باشگاه فعلی: الامارات امارات، تعداد بازی ملی: ،۲۴ تعداد گل ملی: ،۳ قد،۱۶۵: وزن۷۰: ، اولین بازی ملی: ۱۴/۹/.۱۳۷۷

▪ نام: جواد، نام خانوادگی: كاظمیان، تاریخ تولد: ۶/۶/،۱۳۶۰ محل صدور: تهران، باشگاه فعلی: الشعب امارات،تعداد بازی ملی،۲۵: تعداد گل ملی: ،۵ قد،۱۶۵: وزن،۷۰: اولین بازی ملی: ۳۰/۱۰/.۱۳۷۹

▪ نام: ابراهیم، نام خانوادگی: صادقی، تاریخ تولد: ۱۰/۲/،۱۳۵۸ محل صدور: تهران، باشگاه فعلی: سایپا تهران، تعداد بازی ملی: ،۱ تعداد گل ملی: - ، قد،۱۷۰: وزن،۶۵: اولین بازی ملی: .۱۳۸۶

▪ نام: حسین، نام خانوادگی: كعبی، تاریخ تولد: ۱/۷/،۱۳۶۴ محل صدور: اهواز، باشگاه فعلی: پرسپولیس، تعداد بازی ملی: ،۵۴ تعداد گل ملی: ،۲قد،۱۶۵: وزن،۶۱: اولین بازی ملی: ۱۷/۱۰/.۱۳۸۰

▪ نام: امیرحسین، نام خانوادگی: صادقی، تاریخ تولد: ۳/۶/،۱۳۶۰ محل صدور: تهران، باشگاه فعلی: استقلال تهران، تعداد بازی ملی۵: ، تعداد گل ملی: - ، قد،۱۸۵: وزن،۸۰: اولین بازی ملی: ۱۴/۱۱/۱۳۸۳

▪ نام: مهدی، نام خانوادگی: رجب زاده، تاریخ تولد: ۱/۴/،۱۳۵۷ محل صدور: شیراز، باشگاه فعلی: ذوب آهن اصفهان، تعداد بازی ملی: ،۱۴ تعداد گل ملی:- ، قد،۱۷۴: وزن،۶۷: اولین بازی ملی: ۲۹/۱۱/.۱۳۸۲