بهروز صحابه

بهروز صحابه یكی از جوانترین روسای تاریخ فدراسیون فوتبال بود كه در اردیبهشت ۱۳۶۲ مسئولیت ریاست فدراسیون فوتبال كشورمان را به جای حسین آبشناسان عهده دار شد .