دوگانگی وحشتناک

برای کلاوس اگن تالر، مربی تیم فوتبال بایرلورکوزن این پرسش مطرح است که طی این فصل چرا تیمش در دیدارهای بزرگ این همه خوب کار کرده و به چه سبب در مسابقه های کوچکتر و مقابل رقبایی متوسط این همه بد نتیجه گرفته است؟!