مرکز شهر و باز تعریف هویت

انحطاط و فرسودگی بافت‌ها و مراكز ارزشمند تاریخی در كلان‌شهرهای ایران مدتی است كه به‌طور ویژه توجه صاحب‌نظران و كارشناسان مسائل شهری را به خود اختصاص داده است.