بلوچستان قلب مهربان ایران

قدمت و تاریخچه بلوچستان به عهد دولت هخامنشان که جز ساترای چهاردهم, دولت هخامنش بود محسوب می شد و قلمروی دولت هخامنشیان از سوی شرق تا دره ی رودخانه سند ادامه داشته است

یه اشتباه توضرب المثل هست..اونجاکه گفته..مردسرش بره زیرقولش نمیزنه...مرداسربروت گولیه نروت...

بسم الله الرحمن الرحیم

بلوچستان قلب مهربان ایران

قدمت و تاریخچه بلوچستان به عهد دولت هخامنشان که جز ساترای چهاردهم، دولت هخامنش بود محسوب می شد و سمت دولت هخامنشیان از سوی شرق تا دره ی رودخانه سند ادامه داشته است.

بلوچستان در عهد باستانی جزء سرزمین دولت کیانی بود. در زمان سلطنت کیخسرو و قسمتی از سپاهیان این پادشاه را بلوچ ها تشکیل می دادند آنان سپاهیانی جنگاور و دلیر بودند که در میدان نبرد هرگز پشت به دشمن نمی‏کردند.

در شاهنامه فردوسی:

سپاهی زگردان کوچ و بلوچ سگالیده ی جنگ مانند قوچ

که کس در جهان پشت ایشان ندید برهنه یک انشت ایشان ندید

است سیستان و بلوچستان –

مرکز این استان شهرستان زاهدان می باشد.

زاهدان سابقه چندانی ندارد ، در اوایل پادشاهی فتحعلی خان قاجار- در محل

زاهدان چاه آبی بود که راهزنان پس از حمله به کاروان ها و چپاول آنان ساعتی یا شبی را در آنجا سپری می کردند. پیرامون این چاه جنگل های انبوهی از درختان تانح و گز بود که اکنون اثری از آن نیست در سال ۱۳۱۵ هجری قمری یکی از ساکنان آن محل کاریزی در آنجا حفر کد و آبادی کوچکی بوجود آمد که « دزدآب» نام گرفت.

چهارسال بعد متخصصان بلژیکی که در استخدام دولت ایران بودند جهت دایر کردن گمرک خانه به دزدآب آمدند از این زمان به تدریج بر وسعت و جمعیت دزدآب افزوده شد و از سال ۱۳۱۴ شمسی دزدآب به زاهدان تغییر نام یافت. و اوّلین نشانة شهرنشینی با احداث خط آهن از کیوته پاکستان با زاهدان پدیدار شد.

و با توسعة بعدی زاهدان امروزی به مرکز استان تبدیل شد زاهدان شهر جدیدالاحداث است که بر سه راه کرمان و به مشهد. کرمان به چابهار و نزدیک به مرز پاکستان و افغانستان واقع شده است.

بلوچستان شامل شهرهای ایرانشهر، چابهار ، خاش ، سراوان، نیک شهر می‏شود. اما خیلی از بلوچها در حضرت آباد و زاهدان هم زندگی می کنند . قابل ذکر است هر شهر از آنچه نام مردم خودش شامل دهستان ، بخش ، روستا می‏شود و خیلی وسیع می باشد.

کلثوم روان بهر