انتخابات چگونه باعث روستاهراسی میشود روستاییان ابزار دست نامزدهای انتخاباتی میشوند

در کارزار انتخاباتی اخیر, بار دیگر روستا و روستاییان به کانون خبر و مباحث داغ کاندیداهای اصلی ریاست جمهوری تبدیل شدند یک جناح کاروان به روستاها روان کرد تا با تحفه و ترفند های تبلیغاتی, روستاییان را که به نظر آنان, نیازمند, محروم و دیندار هستند, به وعده های اقتصادی و افزایش یارانه ها امیدوار کند یا آنها را از گسترش بی دینی هراسانده و به سوی کاندیدای مد نظر خود جلب کند جناح دیگر نیز که خود را از قافله هجوم بی رحمانه تبلیغاتی رقیب در مناطق روستایی جامانده می دید, هراسناک تلاش کرد که به هر وسیله ای منکر تبلیغات و شایعات منفی جناح مخالف و تأثیرگذاری پیام آنان بر روستاییان وامانده از کارزار انتخاباتی خود در مناطق محروم روستایی شود

نقطه مشترک هر دو جناح همانا ابهام و هراس از روستا به عنوان کانون لرزان اما تأثیرگذار در انتخابات است. همین دیدگاه عملا به یک دل نگرانی مشترک درباره نقش و آرای روستاییان تبدیل شده که می توان از آن به «روستاهراسی» تعبیر کرد؛ اما به اعتقاد نویسنده، بینش حاکم و برایند عملکرد طرفداران هر دو جناح سیاسی و دیدگاه های غالب نشانگر یک شناخت ناقص و داوری عجولانه و ناعادلانه درباره نقش روستاییان است. طرفداران آتشین هر دو جناح رأی روستاییان را یک خطر بالقوه می دانستند.

رأیی که به دلیل فقر مادی، ناآگاهی و احساساتی بودن می تواند به سادگی و بدون اختیار دستمایه دسیسه جناح مخالف قرار گرفته و نتیجه آرای ملی را به کلی دگرگون کند. هفته آخر تبلیغات هر دو نامزد انتخاباتی شاهد اوج گرفتن این نگرانی و طبعا تلاش های شتاب زده تبلیغاتی هر دو جناح بود. مروری بر آرای مأخوذه و رفتار انتخاباتی جامعه روستایی در ایران نشانگر تحولی عظیم و سریع در نیم قرن اخیر است که غالبا ریشه ها و تأثیرات آن نادیده مانده و لاجرم تا انتخابات بعد مجددا به بوته فراموشی سپرده خواهد شد. تحولات جمعیتی و معیشتی از یک سو، توسعه آموزش و تحولات فرهنگی سریع به همراه افزایش چشمگیر ارتباطات در جامعه روستایی از سوی دیگر، باعث تغییرات شگرفی در رفتار و گرایش های جامعه روستایی ایران شده که از چشم سیاست گذاران و مدیران توسعه غالبا مغفول مانده است. همین واماندگی در شناخت جامعه روستایی باعث می شود که نه تنها از درک کنش انتخاباتی آنها غفلت کنیم؛ بلکه در مدیریت و حکمرانی مناطق و جامعه روستایی که مطالبات جا مانده و برحقی از حاکمیت دارند، نیز همواره غافل بمانیم. شاید بتوان پیشران های تأثیرگذار بر رفتار انتخاباتی روستاییان را تحت تأثیر دو مؤلفه جدی محسوب کرد: مؤلفه اول «خلقیات» روستاییان است که تحت تأثیر تاریخ، معیشت و روحیات خاص زندگی روستانشینی است و مؤلفه دوم، «مطالبات» روستاییان است که به عنوان شهروند تحت تأثیر توقعات آنان از حاکمیت شکل می گیرد؛ هر دوِ این عوامل به صورت جدی و دور از چشم مدیران و سیاست گذاران، در حال تغییر و دگرگونی سریع است. در نیم قرن اخیر هم خلقیات و نگرش روستاییان و هم مطالبات آنان از حاکمیت و دولت به شدت تغییر یافته است. سنتی بودن جامعه روستایی و تأثیر بنیادهای فرهنگی و دینی بر تصمیم و انتخاب آنها یک اصل پذیرفته شده در همه کشورهای جهان است؛ اما به دلیل گره خوردن سیاست و مذهب در ایران بعد از انقلاب اسلامی، نه تنها نگرش و کنش روستاییان بسیار سیاسی تر از قبل عمل می کند؛ بلکه مبانی و نگرش دینی آنها نیز از پویایی و تحولات سریع تر از دیگر جوامع روستایی سنتی جهان سوم در حال تغییر برخوردار است. این تحولات به همراه ترکیب بالای جمعیت جوان و تحرک و تغییرات جمعیتی و نرخ مهاجرت روستاییان سرعت این فرایند را بیش از انتظار و شناخت تصمیم سازان تغییر داده است.از سوی دیگر عقب ماندگی اقتصاد روستا و شیوه معیشت روستاییان عملا باعث شکاف فزاینده درآمدی در روستا شده است. این عقب ماندگی اقتصادی که نتیجه برنامه نامتوازن توسعه ای است، مطالبات متعددی را برای جامعه روستایی به وجود آورده که دستمایه کاندیداهای ریاست جمهوری در هر کارزار انتخاباتی قرار می گیرد. با انتخاب مجدد و مقتدرانه دولت دکتر روحانی فرصتی فراهم شده که دولت گفتمان خود با جامعه روستایی را تغییر دهد و با برنامه ریزی جامع توسعه روستایی بحران اشتغال و درآمد جامعه روستایی و شکاف طبقاتی را کاهش دهد. برنامه ای که متکی بر حمایت صدقه ای از جامعه روستایی نباشد. بدیهی است این امر نه تنها شاخص های عدالت اجتماعی را در سطح ملی بهبود می بخشد؛ بلکه چالش عقب ماندگی روستا و دل نگرانی همیشگی «روستاهراسی» در فرایند انتخابات را که مبنای مردم سالاری در روند توسعه سیاسی کشور است، برطرف می کند.

محمدحسین عمادی