آشنایی با انجمن حسابداران خبره ایران

انجمن حسابداران خبره ایران اولین انجمن حسابداری غیردولتی در ایران می باشد این انجمن در سال ۱۳۵۱ با هدف ارتقاء حرفه حسابداری در ایران تشكیل شد و فعالیتهای خود را بطور منسجم تاكنون ادامه داده است

انجمن حسابداران خبره ایران اولین انجمن حسابداری غیردولتی در ایران می باشد. این انجمن در سال ۱۳۵۱ با هدف ارتقاء حرفه حسابداری در ایران تشكیل شد و فعالیتهای خود را بطور منسجم تاكنون ادامه داده است.

هدف از تشكیل انجمن اعتلاء، گسترش و تأمین استقلال حرفه حسابداری و حسابرسی و فراهم كردن شرایط و فرصتهای مناسب جهت رشد و خودسازی معنوی حسابداران و گردآوری و تجهیز امكانات و تدوین و تعمیم اصول و ضوابط حرفه ای و اعتلای سطح آگاهی و تخصص حرفه ای و مشاركت هر چه بیشتر افراد با صلاحیت و تأمین خودكفایی در زمینه خدمات حسابداری و حسابرسی مورد نیاز جامعه، می باشد.

انجمن حسابداران خبره ایران انجمنی است غیر انتفاعی و غیر سیاسی كه بنا به تصویب مجمع عمومی مؤسس آن تشكیل شده و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است.

● اهداف انجمن عبارتند از:

▪ فراهم آوردن وسایل مشاركت همه جانبه تمامی افراد صلاحیتدار در تعیین سرنوشت حرفه حسابداری و حسابرسی.

▪ استفاده از فنون و تجارب پیشرفته حرفه حسابداری در دنیا با توجه به اهداف اسلامی و میهنی و با رعایت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

به منظور بالا بردن سطح معلومات حسابداری و حسابرسی.

▪ وضع اصول حسابداری و استانداردهای حسابرسی برای اعضا با رعایت مقررات و قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران.

▪ تدوین آیین رفتار و موازین حرفه ای و نظارت بر عملكرد اعضا.

▪ تقویت روح پژوهش و تتبع و ابتكار در زمینه های علمی و عملی حرفه حسابداری و حسابرسی.

▪ بررسی و حل مسائل و مشكلات مرتبط با حرفه در سطح كشور و ارائه پیشنهادهای مقتضی در این زمینه و نیز ارائه مشاوره های لازم به دولت

و مراجع قانونگذاری و سایر سازمانها در صورت ارجاع.

▪ ایجاد و برقراری ارتباط صحیح و منطقی رفتاری و فنی بین اعضاء.

▪ ایجاد امكانات آموزشی لازم در جهت ارتقاء سطح دانش افراد در حرفه حسابدرای و حسابرسی.

▪ سعی و اهتمام در جهت نشان دادن نقش اساسی و اصولی حرفه در اقتصاد مملكت.

▪ ایجاد زمینه مناسب برای حمایت از اعضاء در اجرای اصول و ضوابط حرفه‌ای .

▪ كمك به ایجاد شرایط و امكانات كار برای اعضا به طور یكسان.

● انواع عضویت در انجمن حسابداران خبره :

▪ عضویت افتخاری

انجمن می تواند شخصیتهای علمی و حرفه ای را كه به نحوی از انحاء در اعتلا و گسترش حرفه حسابدرای و حسابرسی مؤثر بوده اند، بر اساس آئین نامه مصوب شورای عالی انجمن، به عنوان عضو افتخاری بپذیرد.

▪ عضویت كارآموز

انجمن می تواند دانشجویان رشته حسابداری و رشته های مرتبط دانشگاهها و مراكز آموزش عالی كشور را كه در مؤسسات حسابرسی عضو انجمن به كار حرفه ای اشتغال دارند به عنوان اعضای كارآموز بپذیرد. ضوابط اجرای این ماده طبق آئین نامه مصوب شورای عالی انجمن خواهد بود.

▪ حسابدار مستقل

اعضایی كه دارای شرایط زیر باشند به عنوان حسابدار مستقل شناخته می شوند:

الف) دارا بودن حداقل سه سال تجربه كار حسابرسی بعد از عضویت در انجمن نزد مؤسسات حسابرسی عضو انجمن.

ب) دارا بودن توانایی انجام كار حسابرسی به صورت مستقل.

تبصره ۱) احراز كافی بودن تجربه حسابرسی و توانایی انجام حسابرسی به طور مستقل به تشخیص كمیته پذیرش و آزمون حسابداران مستقل و تأیید شورای عالی انجمن است.

تبصره ۲) اعضایی كه قبل از پایان سه سال فوق مجموعاً دارای ۸ سال سابقه كار حسابرسی در مؤسسات حسابرسی عضو انجمن باشند می توانند بلافاصله تقاضای احراز عنوان حسابدار مستقل را بنمایند.:

احتساب سوابق قبل از كارشناسی براساس تبصره ۳ ماده ۵ انجام خواهد شد.

اعضای انجمن شامل اعضای عادی، افتخاری و كارآموزمی باشد.

● شرایط عضویت

شرایط عضویت عادی افراد در انجمن به شرح زیر است:

▪ اعلام التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

▪ دارا بودن حداقل درجه لیسانس در رشته حسابداری یا معادل آن و رشته های مرتبط، به تشخیص شورای عالی انجمن.

▪ دارا بودن حداقل پنج سال سابقه كار حرفه ای كه لااقل سه سال آن بعد از اخذ درجه كارشناسی بوده و یك سال از سه سال مذبور در ایران گذشته باشد. ضوابط مربوط به سابقه كار از نظر تنوع و كفایت تجربه و قبول سابقه كار طبق آیین‌نامه مصوب شورای عالی انجمن است.

▪ دارا بودن حسن شهرت و صلاحیت اخلاقی و اعتقاد و تعهد به شئون حرفه ای به تشخیص كمیته پذیرش و آزمون و تأیید شورای عالی انجمن.

▪ پذیرفته شدن در آزمونی كه توسط «كمیته پذیرش و آزمون» طبق آیین نامه شورای عالی انجمن به عمل خواهدآمد.

www.iranianica.com