موضوع انشاء:تعطیلات را چگونه گذراندید؟

تعطیلات را چگونه گذراندید؟ ....