بهشت در دستان پدران سرزمینم

همه ی فرشته ها بال ندارند. گاهی فرشته ها دو دست نیرومند دارند و دوپای محکم.

بابا یعنی غصه، یعنی غم، یعنی درد، خستگی، تلاش، کارمند، مستاجر.
پدر، جوانی داد و پیری گرفت. بابا یعنی تنگی نفس، لرزش دست و پا، سنگینی گوش، عصا و عینک.
پدر یعنی نقطه شروع و پایان زندگی و شاید بابا یعنی من و تو...
پدر یعنی عشق، یعنی محبت بی منت، یعنی تمام هستی، بهانه زندگی.
برای یک دختر پدر یعنی همه چیز یعنی همه کس یعنی سایه سر یعنی همدم و همراه. پدر برای پسر اولین قهرمان و برای دختر اولین عشق است. پدرتنها رفیقی است که می شود بدون شک روی حرفهایش حساب کرد. پدر قشنگ ترین کلمه توی دنیاست که هیچ مترادفی نمی توان برایش پیدا کرد.
پدر تنها کسی است که باعث می شود بدون شک باور کنم که فرشته ها هم می توانند مرد باشند.
تا بوده همین بوده؛ بهشت زیر پای مادران است اما این بار بی هیچ مقدمه ای می گویم بهشت در دستان پدران است همان دستانی پینه بسته ایی که دست های کوچک فرزندش را می گیرد و همه جا به فرزندش این امید را می دهد که کوهی مثل پدرش پشتش هست تا با خیال راحت فرزند قدم هایش را پیش ببرد در حالی که از هیچ چیز نترسد، زیرا پدری دارد که مثل کوه استوار در کنارش ایستاده است. بهشت زیر پای پدران نیست. اما بی ریانه برایمان زحمت می کشند. تمام طول روز کار می کند و سختی های زندگی را تنهایی به دوش می کشد تنها برای یک لبخند ما.
بهشت در نگاه پدر است همان نگاه خسته ایی که از آن ایثار و فداکاری و از خودگذشتگی می بارد، همچون ابر از وجودش می کاهد و همچون بارانی بر سرمان می بارد تا مثل بذری از دل خاک جوانه بزنیم و رشد کنیم ولی همچنان مانند ابری بالای سرمان می ماند و از دور حواسش هر لحظه به ما است. در سرما کنار می رود تا نور خورشید برما بتابد در گرما مانند چتری بالای سرما می ماند تا از گرما دور بمانیم و در هنگام عطش همچون بارانی خنکای آب را در وجودمان تزریق می کند. پدرها در هنگام سختی اشک نمی ریزنند شیون نمی کشند بلکه عرق می ریزند، آه می کشند. پدر مانند کوهی محکم همیشه تکیه گاه می ماند و همیشه کمر خمیده ی خود را پشت لبخند محکم خود پنهان می کند. پدرها قهرمان قصه ی همه ی بچه ها هستند.
همه ما می دانیم غم برای پدر و غصه برای مادر و امید برای فرزند است. پدر همان کسی است که با آغوش گرفتن نتیجه زندگیش این حس خوب را به فرزند می دهد که در همه شرایط در کنار اوست و پا به پا در کنار فرزندش قدم بر می دارد تا هر وقت فرزندش لغزید دستانش را بگیرد و مانع سقوط فرزندش شود.
پدران در سخترین شرایط زندگی چیزی را به زبان نمی آورند شجاعت سرتا پای وجودشان را فرا می گیرد، بارها راضی به التماس می شوند تا خانوادشان از کسی چیزی درخواست نکنند. قدرتمند ترین اراده نمی تواند اراده پولادین یک پدر را برای سر بلندی خانواده اش بشکند این خاصیت را خداوند به پدر داده است تا همیشه چون کوهی استوار، چون باران بخشنده و چون نسیم شاد بخش باشد.
خیلی از مادرهای سرزمینم شیر زن هستند و خیلی از پدران سرزمینم مادر دلسوز.
این ها در زندگی اسطوره اند. اسطوره هایی که هرگز در ذهن و قلب ها نمی میرند.
پدرها و مادرها فرشته هایی هستند که بال ندارند.
پدران زمینی، پدران آسمانی با تمام وجود دوستتان داریم.