انتظارات زنان از انقلاب

ایرانیان از دوران باستان مردمانی دین دار، معنویت گرا و آراسته به فضایل اخلاقی بوده اند، به همین جهت زمانی که زیبایی های اسلام را دریافتند، عاشقانه و آگاهانه آن را پذیرفتند.