سی سال حضور آگاهانه زنان

به گزارش سازمان ملل متحد ۶۰ درصد از یک میلیارد فقیر در جهان زنان و دختران هستند زنان ۷۵ درصد بزرگسالان بی سواد که جمعا ۹۶۰ میلیون نفر هستند. را تشکیل می دهند. از ۱۳۰ میلیون کودکی که به مدرسه نمی روند ۷۰ درصد دختر هستند.