سازمانها و تشکل های غیر دولتی زنان در زیمبابوه

واقعیت غیر قابل انکاردر خصوص سازمانهای غیر دولتی دراین کشور ، عدم سازمان یا فتگی آنها ونا قص و نا کا رآمد بودن قوانین مربوط به این سازمانها می باشد....