زن، قانون، مشروطه

نقش موثر و علنی زنان در انقلاب متاسفانه با بررسی تاریخ مشروطه جای خالی زنان را در تمام عرصه‌های اجتماع می‌بینیم. جمعیت ایران در زمان انقلاب مشروطه بین ۹ تا ۱۰ میلیون نفر بودند که نیمی از آنان را زنان تشکیل می‌دادند.