زن ایرانی ،ابزاریا سهیم درقدرت سیاسی

فردای پیروزی انقلاب مشروطه، آن هنگام که زنان چشم گشودند و ناباورانه مشاهده کردند که در قانون برآمده از انقلاب مشروطه در کنار مجنونین و کودکان از حق رأی محروم شده اند و تلاش هایی که در کنار مردان برای پیروزی انقلا ب مشروطه انجام داده ا