هشت مارس: روزی برای یاد آوری

تقویم را ورق می زنی تا برسی به ۱۸ اسفند که معادل است با هشتم مارس! روز بی مناسبتی باید باشد، که نه به رنگ قرمز است، نه خطی کوتاه خبر از اتفاقی در تاریخ می دهد، نه به اسم عده ای سندش زده اند، نه... فکر می کنی دقیقن چه زمانی بود که هشت مارس برایت تبدیل به روزی مهم شد؟