زنان در بازی مردانه سیاست

دنیای سیاست مردانه است، خب البته تمام و کمال این دنیا تو قرق آنها نیست. بلکه زن‌ها هم توانسته‌اند نقش‌هایی گذرا و کوتاه مدت در عرصه سیاست تصاحب کنند.