تاثیرات ژنوپلتیک فناوری ریز را به شدت تحت نظر میگیرد CIA

در این مقاله ابتدا به جنبه های انقلابی فن آوریهای جدید حوزه ژئوپولتیک اشاره می کند. بعنوان جنبه های مثبت این انقلاب فن آوری به بهبود کیفیت زندگی در کشورهای توسعه یافته، بهبود روشهای تولید محصول ، ارتقاءنحوه مصرف بهینه منابع طبیعی در کشورهای توسعه یافته اشاره شده است. همچنین از ارتقاءاقتصادی افراد و بخشهای فعال در این فناوریهای نو یاد شده است. متقابلاً بعنوان جنبه های منفی و مخرب این انقلاب فن آوری به متروک شدن برخی از صنایع به دلیل جایگزینی فن آوری های جدید، به هم ریختگی در اوضاع نیروهای کار آموزش دیده د ر این صنایع در کشورهای توسعه یافته یاد شده است.