نانو تكنولوژی از دیدگاه جامعه شناختی

امروزه واژه نانوتكنولوژی برای توضیح جامع تمامی فعالیت های انجام شده در سطح اتمی و مولوكولی كه كاربردی در دنیای حقیقی داشته باشند به كار می رود.از آنجا كه نانوتكنولوژی همواره در حال دگرگونی زندگی بشر است و نانوتكنولوژی جایی است كه تكنولوژی امروز ما به آن سمت حركت می كند بنابراین علم و تكنولوژی امروز ما در مقیاس نانو در بر گیرنده تحقیق و توسعه در نوك پیكان گستره وسیعی از رشته ها است.