اهمیت و سیاست تكنولوژی در شرایط جدید بین‌المللی

برای روشن شدن اهمیت تكنولوژی در عصر حاضر و انتخاب سیاست تكنولوژی مناسب بررسی شرایط جدید بین‌المللی ضروری است. در این مقاله این شرایط مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به آن، بر اهمیت تكنولوژی تاكید شده و انواع سیاست تكنولوژی مطرح شده است.