بهبود عملکرد بینایی ربات برای درک بصری بهتر با استفاده از روش های چند دقتی و ادغام هرمی

فرایند ادغام تصاویر گرفته شده توسط ربات نقش مهم و اساسی در حل مسائل پردازش تصویر بینایی ربات ایفا می کند

فرایند ادغام تصاویر گرفته شده توسط ربات نقش مهم و اساسی در حل مسائل پردازش تصویر بینایی ربات ایفا می کند. هدف این فرایند، ترکیب تصاویر ( یک سوژه خاص) بدست آمده از سیستم های تصویر برداری ربات ، به روشهای مختلف و در زمانهای مختلف است. فرایند ادغام تصاویر ترکیب اطلاعات دو یا چند تصویر از صحنه به یک صحنه واحد است که برای درک بصری بهتر و کاملتر و انجام پردازش کامپیوتری بر روی تصویر گرفته شده توسط ربات از صحنه های مختلف فضایی، پزشکی، صنعتی و نظامی است. هدف در ترکیب تصاویر،کاهش عدم اطمینان و به حداقل رساندن افزونگی در خروجی و به حداکثر رساندن اطلاعات خاص یک برنامه می باشد..

محمد شهرتی فر