آیا اینشتین درست می گفت

بسیاری از فیزیكدانان و فلاسفه علم، معتقدند كه مكانیك كوانتومی عجیب به نظر می آید زیرا كه ما معتقدیم كه فقط گذشته بر حال تاثیر گذار است.