جلوگیری از آلودگی محیط زیست با استفاده از باكتری های نوتركیب

فعالیت های صنعتی و كشاورزی باعث آزاد شدن فلزات سنگین و سمی در محیط می شوند. این فلزات حیات اكوسیستم ها و سلامتی انسان را به مخاطره می اندازند. باكتری ها می توانند كاتالیزكننده حالت سمی فلزات به حالت های غیرسمی یا كم تحرك آنها باشند.