بحثی پیرامون یكی از خطرناكترین عواقب گرم شدن زمین

یكی از تناقضات آشكار در رابطه با پدیده زیست محیطی «گرم شدن زمین» (Global Warming) این است كه كشورهای در حال توسعه كه مسئولیت چندانی در قبال انتشار گازهای گلخانه ای (گازهای آلایندة محیط زیست) نداشته و اصولاً بسیار كمتر از ممالك توسعه یافته در مزایای حاصل از فرآیند صنعتی سازی شریك بوده اند، بیشترین آسیب را از پیامدهای وضع نامطلوب فعلی متحمل خواهند شد.