روش جدید همگن كردن مواد جامد ناهمگن

شفیق مهرآئین تا سال ۱۳۸۰ در دانشكده فنی دانشگاه تهران مشغول به تحصیل بود و با ابداع روش همگن كردن مواد جامد ناهمگن جایزه برترین مقاله را در ایالات متحده به دست آورده است و در همین راستا تاكنون هفت مقاله علمی در مجلات معتبر آمریكا به چاپ رساند و ۱۱ سخنرانی علمی در همین زمینه انجام داده است. او عضو افتخاری انجمن خبرگان آمریكا است.