اتوبان های خط كشی نشده در آسمان

خودرو پرنده باید طوری طراحی شود كه همه چیز آن به طور كامل خودكار نباشد و از سویی سرنشین یا راننده آن مجبور نشود هوشیاری خود را در موارد متعدد حفظ كند،بدن انسان نیز همین شیوه را به اجرا در می آورد