با كشفیات اخیر ماهواره ای WMAPنظریه های فیزیك به چالش كشیده می شوند

تابش های پراكنده شده حرارتی از اجسام به طور خلاصه «تابش جسم سیاه» (Black Body Radiation) نامیده می شود. پیش از این، ۲ بار در جهت دهی دانش بشر از طبیعت و كیهان به كمك ما آمده بود.