نگاهی به آینده نمای بیوتكنولوژی/پنجمین باز DNA

یكی از اولین اصولی كه هر دانشجوی بیولوژی می آموزد آن است كه رمزنامه حیات، به وسیله ۴ حرف نوشته شده است. حال اگر شما یك حرف به این الفبا بیفزایید، چه خواهد شد؟