نقش مطبوعات در ترویج علم در كشور(۲)

وقتی كه به مطبوعات نگاه می كنیم و به خصوص به آن دسته از مطبوعات اشاره می كنیم كه با عنوان علمی _ عمومی بیشترین مخاطبان را دارند پرتیراژترین مجله ای كه با عنوان مجله علمی _ عمومی منتشر می شود، به گفته اهل فن، مجله ای علمی نیست و مقاله هایی جز چند موضوع سرگرم كننده، خبرهای جنجالی و مطالب شبه علمی ندارد و اگر گاه مقاله ای علمی چاپ كند، به خاطر كثرت اشتباهات علمی و ترجمه ای، غیرقابل استفاده است.