بنویسیم بدون نابودی جنگل

از ۵ هزار سال پیش تا همین حالا، مدام درخت ها را قطع کرده ایم تا بتوانیم بنویسیم. از ۵ هزار سال پیش تا همین حالا، مدام جنگل ها را از صحنه روزگار محو کرده ایم تا بتوانیم بنویسیم. جنگل ها نابود می شوند و ما باز می نویسیم.