نگاهی به پیشینه ساخت و چگونگی عملكرد موشك های بالستیك

اولین موشك V-۲در تاریخ ۶سپتامبر ۱۹۴۴ به سوی پاریس پرتاب شد و دو روز پس از این تاریخ، بیش از یكهزار موشك روی شهر لندن فرود آمد این موشك ها تا ارتفاع ۸۰ كیلومتری بالا می رفتند.